REGULAMIN

Regulamin imprezy rekreacyjnej „Spacery – Rowery”

 
1. Organizatorem imprezy jest Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie oraz Warmiński Klub
Rowerowy FAN.
 
2. Celem imprezy jest:
– promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,
– upowszechnianie dyscyplin rekreacyjnych wchodzących w skład programu
Olsztyn. Aktywnie!: marszów Nordic Walking, marszobiegów, wycieczek rowerowych,
spacerów z Przewodnikiem,
– integracja miłośników różnych dyscyplin rekreacyjnych.
 
3. Uczestnik akcji „Spacery – Rowery” jest zobowiązany do:
– pobrania oryginalnej karty startowej w biurze akcji,
– poruszania się po oznakowanej trasie akcji czytelnie oznakowanej przez Organizatorów,
– zebrania potwierdzeń we wszystkich punktach kontrolnych zlokalizowanych na trasie akcji,
– złożenia w biurze akcji wypełnionej w całości karty startowej.
 
4. Dopuszcza się pokonanie wyznaczonej trasy akcji w następujący sposób: pieszo, biegiem
lub na rowerze. Niedopuszczalne jest korzystanie z pojazdów silnikowych do przemieszczania
się po trasie.
 
5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko po okazaniu pisemnej zgody
rodziców lub prawnych opiekunów (treść znajduje się w załączniku) albo uczestniczyć w
imprezie pod ich bezpośrednią opieką.
 
6. Udział w imprezie „Spacery – Rowery” jest bezpłatny.
 
7. Uczestnicy biorący udział w pokonaniu trasy „Spacery – Rowery” w zorganizowanej grupie
piechurów, biegaczy lub rowerzystów są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad
marszu, biegu lub wycieczki rowerowej przekazanych przez Instruktora danej dyscypliny
zapewnionego przez Organizatorów.
 
8. Wydawanie kart startowych odbywa się w biurze akcji na Stadionie Leśnym tylko w dniu
imprezy (tj. 24 września) w godzinach 10:00-14:00. Do odbioru karty startowej niezbędne
jest okazanie dowolnego dokumentu tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty,
prawo jazdy, paszport, itp.).
 
9. Przyjmowanie kart startowych odbywa się biurze akcji na Stadionie Leśnym tylko w dniu
imprezy (tj. 24 września 2011 r.) w godzinach 10:00 – 15:00.
 
10. Uczestnik otrzymuje prawo udziału w loterii finałowej poprzez oddanie w biurze akcji
właściwie wypełnionej karty startowej. Prawidłowość wypełnienia karty jest weryfikowana
przez obsługę biura.
Jedna prawidłowo wypełniona karta startowa złożona w biurze akcji oznacza uzyskanie przez
Uczestnika jednego losu w loterii finałowej.
 
11. Każdy uczestnik ma prawo do pobrania dowolnej liczby kart startowych pod warunkiem
złożenia w biurze akcji poprzednio pobranej i prawidłowo wypełnionej karty startowej.
 
12. Brak zaliczenia któregokolwiek z punktów kontrolnych uniemożliwia złożenie karty
startowej w biurze akcji i ubieganie się o los na loterię finałową.
 
13. Loteria finałowa jest przeprowadzona publicznie na zakończenie akcji w miasteczku
„Spacery – Rowery” na Stadionie Leśnym w Olsztynie.
 
14. 50 osób, które jako pierwsze zapowiedzą swój udział w imprezie, a następnie w
dowolnych godzinach trwania akcji „Spacery – Rowery” zgłoszą się w biurze akcji, otrzymają
zestawy gwarantowanych nagród rzeczowych.
Zgłoszenie udziału w imprezie może nastąpić tylko za pomocą formularza elektronicznego
udostępnionego 16 września 2011 r. o godz. 12:00 na stronie Organizatora
(www.poliklinika.olsztyn.pl).
Odbiór nagród gwarantowanych następuje wyłącznie po okazaniu dowolnego dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby zgłoszonej w formularzu.
 
15. Niedopuszczalne jest niszczenie roślin, chwytanie dzikich zwierząt, hałasowanie,
schodzenie z oznakowanej trasy oraz samowolna zmiana przebiegu oznakowanej trasy.
 
16. Niedopuszczalne jest pozostawianie śmieci na terenie Lasu Miejskiego poza miejscami do
tego przeznaczonymi.
 
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników zagubione podczas
udziału w imprezie.
 
18. Uczestnicy przemieszczają się po wyznaczonej trasie w sposób gwarantujący
bezpieczeństwo innych jej użytkowników biorących udział w akcji.
 
19. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, ale nie zwalnia ich
to z udziału w imprezie w sposób odpowiadający posiadanemu doświadczeniu, aktualnej
kondycji fizycznej i warunków pogodowych panujących w dniu akcji.
 
20. Akcja „Spacery – Rowery” odbywa się bez względu na warunki pogodowe oraz liczbę
uczestników.
 
21. Uczestnictwo w imprezie oznacza zgodę na stosowanie się do zapisów niniejszego
regulaminu. Interpretacja zapisów regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. Wszelkie
zapytania i wątpliwości należy zgłaszać w biurze akcji, działającym od godz. 10:00 do 15:00
na Stadionie Leśnym w Olsztynie.
 
22. Planowany harmonogram imprezy*) :
 
10:00 > otwarcie biura i miasteczka akcji na Stadionie Leśnym wraz z oznakowaną trasą na
terenie Lasu Miejskiego.
11:00 > oficjalny start wszystkich grup uczestniczących w imprezie (piechurzy, biegacze,
rowerzyści) na terenie parku w Jakubowie (plac naprzeciwko Szpitala MSWiA, przy
oczku wodnym z fontanną)
11:15 > runda honorowa wszystkich uczestników i wyruszenie w wszystkich grup w stronę
biura akcji na Stadionie Leśnym.
11:15-14:30 > grupowe lub indywidualne pokonywanie oznakowanej trasy oraz korzystanie z
atrakcji miasteczka akcji na Stadionie Leśnym.
14:30 > zamknięcie oznakowanej trasy na terenie Lasu Miejskiego.
15:00 > losowanie nagród w loterii finałowej i loterii Zakładu Komunikacji Miejskiej
(miasteczko akcji na Stadionie Leśnym)
15:30 > oficjalne zakończenie imprezy.
 
*) podane godziny są szacunkowym czasem trwania poszczególnych etapów imprezy.
Harmonogram może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe, ilość uczestników lub
inne czynniki niezależne od Organizatorów.

Regulamin (do pobrania)