LEGISLACJA

LEGISLACJA


Podstawy prawne rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce
Obowiązek zgłaszania zachorowania na nowotwór złośliwy w oparciu o kartę zgłoszenia nowotworu MZ/N-1a wynika z odpowiednich aktów prawnych. Zasady gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych przez rejestry nowotworów w Polsce są określone w następujących ustawach i rozporządzeniach:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów
  2. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia
  3. Ustawa o statystyce publicznej
  4. Rozporządzenie w sprawie badań statystyki publicznej
  5. Ustawa o ochronie danych osobowych
  6. Formularz Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

Podstawowym dokumentem, którego treść określa zakres danych gromadzonych przez każdy wojewódzki rejestr nowotworów, jak również prowadzonej i aktualizowanej bazy danych, jest karta zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a, ujęta w programie badań statystycznych statystyki publicznej, czyli wykazie ustalającym zakres tematyczny, przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych i związane z nimi obowiązki, uchwalonym przez Radę Ministrów.

W związku z faktem, że karta zgłoszenia nowotworu złośliwego MZN/1-a zawiera dokładne dane osobowe, które w połączeniu z danymi medycznymi stanowią dane o szczególnie „wrażliwym” charakterze, działalność rejestrów nowotworów podlega również przepisom Ustawy o ochronie danych osobowych, określającej zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Jest ona stosowana w jednostkach organizacyjnych, które przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zawodową lub dla realizacji celów statutowych, w systemach informatycznych, w kartotekach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych.

Zgodnie z art. 5 (rozdz. 1) Ustawy o ochronie danych osobowych: „Jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tych ustaw” w rejestrach nowotworów zastosowanie znajdują również przepisy Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Zgodnie z ww. aktami prawnymi, regulującymi działalność rejestrów nowotworów, a także z uwagi na charakter gromadzonych danych personel rejestrów jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy statystycznej i medycznej oraz ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych i medycznych.