HISTORIA

HISTORIA SZPITALA


Szpital Kliniczny MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ma swoje początki w końcu czerwca 1945 r., kiedy to uruchomiono ambulatorium, mieszczące się przy ul. Dąbrowszczaków 44. Był to zalążek przyszłej Polikliniki. Jesienią 1946 roku Poliklinikę przeniesiono do budynku przy Al. Wojska Polskiego 37, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.

W roku 1998 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Wojewoda Olsztyński podpisali porozumienie, na mocy którego sfinansowano dalszą rozbudowę Szpitala MSWiA w Olsztynie pod potrzeby regionalnego ośrodka radioterapii. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej przekazał wówczas dotację na budowę bunkrów dla przyspieszaczy liniowych do leczenia radioterapią. Po zmianach podziału terytorialnego kraju, w 2001 r. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarł z MSWiA porozumienie umożliwiające kontynuowanie inwestycji. W roku 2002 Sejmik Województwa podjął uchwały o powołaniu Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii oraz o włączeniu w jego struktury oddziałów i poradni onkologicznych Zespołu Pulmonologii i Onkologii w Olsztynie. Dnia 31 maja 2004 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a ZOZ MSWiA w Olsztynie zawarto umowę użyczenia zintegrowanej linii do radioterapii w tym przyspieszaczy liniowych i symulatora do radioterapii. Ostatecznie, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w dniu 1 czerwca 2004 r., ustanowiono na terenie Szpitala MSWiA Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii. Intencją tego aktu, było utworzenie referencyjnego, kompleksowego ośrodka realizującego opiekę onkologiczną dla mieszkańców całego regionu Warmii i Mazur. Tym samym SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie stał się jedynym w województwie warmińsko-mazurskim pełnoprofilowym ośrodkiem onkologicznym. Zgodnie z umową darowizny nr 1/09 z dnia 1 października 2009 roku zawartą pomiędzy Zarządem Województwa a SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie nastąpiło przekazanie linii do radioterapii na własność Szpitala. Na przestrzeli lat 2004-2018 nastąpiła całkowita wymiana sprzętu określonego powyższymi umowami.

Dzisiaj Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA jest jedynym w regionie Warmii i Mazur wysokospecjalistycznym ośrodkiem realizującym leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy – skupiony w ramach jednej placówki. Posiada w swojej strukturze pełną gamę oddziałów zajmujących się diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych (diagnostyka, leczenie chirurgiczne, chemioterapia, hormonoterapia, immunoterapia, radioterapia, leczenie skojarzone, rehabilitacja, opieka psychologiczna i poszpitalna tzw. follow up) – co jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjenta.

Niezwykle istotna jest również obecność w strukturze SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie oddziałów i poradni innych niż te, które w sposób bezpośredni zajmują się tylko leczeniem nowotworów. Poszerza to znacznie wachlarz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych pacjentów onkologicznych, którzy w trakcie leczenia, często długotrwałego, oraz wiele lat po jego zakończeniu, wymagają pomocy specjalistów wielu dziedzin medycyny. Dzięki temu Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie jest jednym z nielicznych centrów onkologii w Polsce zapewniających tak kompleksową realizację świadczeń z zakresu terapii nowotworów złośliwych, ponieważ oddziały „nieonkologiczne” stanowią doskonałe zaplecze wspierające w zakresie diagnostyki i terapii nowotworów, a przede wszystkim leczenia powikłań związanych z taką terapią.

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie jako jeden z nielicznych w kraju posiada profesjonalne Biuro Badań Klinicznych. Jednostka ta umożliwia uczestnictwo Szpitala w licznych międzynarodowych projektach badawczych (komercyjnych i niekomercyjnych) nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi, co w istotny sposób podnosi prestiż W-MCO na mapie polskich ośrodków onkologicznych. Od wielu lat prowadzony jest Krajowy Rejestr Nowotworów. Szpital jest realizatorem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów i profilaktyki zdrowotnej. Szpital prowadzi jedyną w województwie Poradnię Genetyki Nowotworów (badania molekularne wysokiego dziedzicznie ryzyka zachorowania na nowotwory).

W związku z obserwowanym od kilku lat bardzo dynamicznym rozwojem nowoczesnych metod terapii systemowej nowotworów złośliwych, celujących bezpośrednio w komórki nowotworu i/lub angażujących do walki z rakiem układ immunologiczny/odpornościowy pacjenta, w maju 2016 roku w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii uruchomiono pierwszy w Polsce i Europie Oddział Kliniczny Onkologii i Immunoonkologii – powstały na bazie istniejącego poprzednio Oddziału Klinicznego Chemioterapii.

W 2017 roku Szpital stanął przed szansą na znaczący i szybki rozwój Zakładu Radioterapii dzięki funduszom unijnym w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020. Opracowano plan rozwoju Zakładu, który konsekwentnie rozszerzał możliwości nowoczesnych terapii, kładąc nacisk na bezpieczeństwo całego procesu leczenia. W ramach pierwszego etapu projektu wymieniony został wyeksploatowany trzeci akcelerator liniowy, pracujący w Zakładzie ponad 10 lat. Zakupiony aparat wpisał się w nowoczesną zintegrowaną linię terapeutyczną i umożliwił wprowadzenie nowych technik leczenia z zastosowaniem bramkowania oddechowego. Stereotaktyczne napromienianie nowotworów płuc czy radioterapii raka piersi na głębokim wdechu stały się kolejnymi technikami leczenia dostępnymi dla pacjentów Warmii i Mazur. W projekcie znalazł się również nowoczesny sprzęt do dozymetrii, czyli kontroli jakości aparatów. Zakupiono między innymi analizator pola promieniowania, precyzyjne detektory i komory jonizacyjne, systemy weryfikacji indywidulanych planów pacjentów oparte na wielodetektorowych matrycach, oraz fantomy antropomorficzne. W ramach projektu zakupione zostały nowe stacje planowania leczenia, rozbudowano system zarządzania o nowe serwery i funkcjonalności oraz bezpieczny system zdalnego dostępu w oparciu o rozwiązania wirtualizacyjne, co w okresie pandemii koronawirusa, która wybuchła w 2020 r. okazało się niezwykle cennym nabytkiem zapewniającym w krytycznych momentach ciągłość pracy.

Najważniejszy dla przyszłości radioterapii w Olsztynie był drugi etap rozwoju Zakładu Radioterapii. W ramach POIiŚ 2014-2020 szpital otrzymał dofinansowanie na budowę nowej części zakładu radioterapii i wyposażenie w kolejny, czwarty akcelerator liniowy. Świeżo zainstalowany akcelerator to najnowocześniejsze urządzenie, które umożliwia realizację zaawansowanych, stosowanych na świecie technik teleterapii (napromienianie szybką techniką łukową (VMAT), nowoczesne techniki modulacji intensywności dawki promieniowania (IMRT), terapie bramkowane oddechowo, stereotaktyczne napromienianie w lokalizacjach wewnątrzczaszkowych (SRS) i pozaczaszkowych (SBRT)). Nowy akcelerator posłuży głównie do dalszego rozwoju technik stereotaktycznych. To odpowiedź na wyzwania współczesnej radioterapii, ukierunkowanej na leczenie bardzo małych zmian nowotworowych.

W grudniu 2020 roku, dzięki dotacji z MSWiA, w Zakładzie Radioterapii zakończyła się instalacja najnowszego dostępnego na rynku i jednego z pierwszych w Polsce, tomografu komputerowego dedykowanego dla radioterapii, który stanowi nieodłączny element linii terapeutycznej w zakładzie radioterapii i jest niezbędny w całym procesie przygotowania skomplikowanych, nowoczesnych technik napromieniania.

Zakład Radioterapii Szpitala MSWiA oferuje nie tylko leczenie z pomocą nowoczesnych akceleratorów liniowych, ale również jedyną dostępną w regionie warmińsko-mazurskim brachyterapię. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w 2019 roku szpital uzyskał dofinansowanie na wymianę aparatu do brachyterapii HDR. Został zakupiony najnowszy dostępny na rynku model aparatu HDR, wyposażony w niezbędne aplikatory pozwalające rozwijać nie tylko dotychczas realizowane techniki napromienia narządu rodnego, płuc i piersi, ale przede wszystkim rozszerzyć możliwości terapeutyczne o brachyterapię raka prostaty. Z urządzeniem został zakupiony dedykowany system planowania leczenia w czasie rzeczywistym połączony z aparatem USG, zestaw pozycjonerów do igieł i stół terapeutyczny. Dzięki środkom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji całkowicie przebudowane zostały pomieszczenia brachyterapii zwiększając komfort leczenia pacjentów i pracy personelu.

Dzięki tym inwestycjom Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpital MSWiA w Olsztynie oferuje pacjentom najnowocześniejszą terapię przeciwnowotworową. Dysponuje sprzętem najwyższej światowej klasy, z którym pracują największe ośrodki onkologiczne w Polsce, a profesjonalny i doświadczony personel medyczny zapewnia bezpieczną i nowoczesną terapię. Coraz częściej doceniają to również chorzy spoza naszego województwa, którzy wybierają właśnie Olsztyn do leczenia napromienianiem. Zakład radioterapii szpitala MSWiA w Olsztynie zalicza się do grona najlepiej wyposażonych ośrodków w Polsce.

W 2018 r. otwarto Klinikę Urologii i Urologii Onkologicznej, a tym samym rozszerzono zakres świadczonych usług o diagnostykę, leczenie zachowawcze i operacyjne chorób układu moczowo-płciowego ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych tego układu. W Klinice realizowane są innowacyjne zabiegi onkologiczne technikami małoinwazyjnymi.

W 2018 r. w Szpital u powstał Breast Cancer Unit w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej. W ośrodku wykonywane są zabiegi mastektomii częściowej i całkowitej, zabiegi rekonstrukcji i rekonstrukcji jednoczasowej piersi. Szpital jako jeden z pierwszych ośrodków w kraju spełnił wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia dla Centrów Kompetencji Raka Piersi i od października 2019 r. w ramach umowy z NFZ realizuje zadanie pn. Kompleksowa opieka nad kobietami z rakiem piersi (KON-pierś). Ośrodek przygotowany jest do certyfikacji w Programie akredytacyjnym dla ośrodków senologicznych Europejskiego Towarzystwa Senologicznego. Wizyta akredytacyjna zaplanowana na marzec 2020 roku została odłożona w czasie z powodu pandemii.

Na wiosnę 2018 r. dzięki środkom dotacyjnym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otwarto zmodernizowany Zakład Diagnostyki Obrazowej wyposażając w najnowszej generacji cyfrowy sprzęt diagnostyczny do diagnostyki nowotworów (Tomograf komputerowy Siemens Definition AS wraz ze stacjami opisowymi, cyfrowe aparaty Rtg, aparat Rtg z ramieniem C, aparaty USG w tym także dedykowane do badań onkologicznych i naczyniowych).

Z początkiem 2018 r. oddano do użytku nową Pracownię Cytostatyków i Pracownię Żywienia Dojelitowego, które powstały w miejscu nieczynnej pralni szpitalnej.

Przeprowadzono remont sal operacyjnych, które zostały doposażone w nowe lampy operacyjne, pompy infuzyjne, w nowe stanowisko do znieczulenia ogólnego, platformę do elektrochirurgii, resektoskop do usuwania zmian w pęcherzu moczowym, ramię C oraz tor wizyjny, a także inny drobny sprzęt operacyjny. Inwestycja wpłynęła na zwiększenie bezpieczeństwa leczonych pacjentów oraz standard i precyzję leczenia.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w 2016 r. rozpoczęto realizację projektu „Wdrożenie usług E-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie”. Zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną szpitala – rozbudowano serwerownię, zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie, uruchomiono system usług on-line poprzez integrację systemu oprogramowania szpitala z platformą krajową P1. Dzięki realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – etap II” Szpital udostępnia w formie elektronicznej następujące usługi publiczne: e-Skierowanie, e-Wyniki, e-Recepta, e-Zwolnienia, e-Rejestracja, e-Kontrahent, e-Wywiad, e-Zlecenia, e-Komunikacja, e-Zdarzenie medyczne, e-Powiadomienia, e-Dokumentacja medyczna.

Z końcem 2020 r. zakończono kolejne zadanie inwestycyjne na ścieżce rozwoju onkologicznego profilu szpitala, polegające na utworzeniu Pracowni Radiologii Interwencyjnej – współfinansowane środkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia. Dzięki temu szpital rozszerzył możliwości leczenia onkologicznego o czwartą ostatnią (obok chirurgii, chemioterapii i radioterapii) metodę leczenia nowotworów.

Obecnie finalizowane jest także zadanie związane z wyposażaniem w nowoczesny sprzęt medyczny nowopowstałego nowoczesnego kompleksu onkologicznych pracowni endoskopowych – od lat rozwijanej techniki diagnostycznej Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie.

Dziś Ośrodek jest jedynym tak innowacyjnym miejscem w regionie. Wyróżnia się także na tle kraju. Dzięki temu chorzy z chorobą nowotworową z Warmii i Mazur mają na miejscu to co najlepsze, najskuteczniejsze, najnowocześniejsze.