Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności dla serwisu poliklinika.net

Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie: https://poliklinika.net

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-27

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część odnośników może nie być wyróżniona,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-09.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe: Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie:

 • Wersja kontrastowa
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • Moduł wyszukiwania
 • Wyróżnienie odnośników

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta. e-mail: pelnomocnik.pacjenta@poliklinika.net , telefon +48 89 539 82 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek: A

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Wojska Polskiego.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się od strony parkingu budynku B (budynek połączony łącznikiem z budynkiem B).
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W budynku brak windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek: B

 • Do budynku prowadzi 2 wejścia od ul. Wojska Polskiego oraz od szczytu budynku.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się od strony parkingu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W budynku są dwie windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2,3.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek: C

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Wojska Polskiego.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się od strony parkingu budynku B (budynek połączony łącznikiem z budynkiem B).
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W budynku brak windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze.
 • Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek: D

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Wojska Polskiego.
 • Wejście bez barier architektonicznych z poziomu terenu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W budynku są dwie windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na każdej kondygnacji.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
 • Przed budynkiem jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek: E

 • Do budynków prowadzi 1 wejście pomiędzy budynkami D i E.
 • Wejście bez barier architektonicznych z poziomu terenu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W budynku są cztery windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na każdej kondygnacji.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
 • Przed budynkiem dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek: F

 • Do budynków prowadzi 1 wejście pomiędzy budynkami D i E.
 • Wejście bez barier architektonicznych z poziomu terenu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W budynku są cztery windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na każdej kondygnacji.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
 • Przed budynkiem dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek: G

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od parkingu przy budynkach B i D.
 • Do wejścia prowadzą: schody.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W budynku są 2 windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek: J

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu pomiędzy budynkami D i C.
 • Jedno wejście bez barier architektonicznych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W budynku jest jedna winda.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na każdej kondygnacji.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej kondygnacji.
 • Przed budynkiem jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego