Przejdź do treści strony

ŹRÓDŁA DANYCH

ŹRÓDŁA DANYCH


Rejestracja zgłoszonych zachorowań na nowotwory złośliwe i zgonów z powodu tych chorób odbywa się w oparciu o kartę zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a, przy wykorzystaniu komputerowego systemu rejestracji zgłoszeń. Format i treść karty MZ/N-1a określa jednocześnie zakres bazy danych rejestru nowotworów.

Karta MZ/N-1a będąca głównym dokumentem, na którym opiera się rejestracja nowotworów złośliwych w Polsce, stanowi dokument medyczny, ponieważ zawiera:

  • datę sporządzenia
  • dane odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
  • oznaczenie zakładu ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której został sporządzony dokument,
  • oznaczenie pacjenta, którego stanu zdrowia dotyczy, pozwalające na ustalenie jego tożsamości,

Aktualny wzór karty zgłoszenia nowotworu złośliwego określa Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 20 sierpnia 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. 2012 nr 173, poz. 1030 z dn. 22 lipca 2012 r.)

Karta zawiera dane osobowe pacjenta oraz podstawowe dane o nowotworze (rozpoznanie kliniczne, histologiczne, stadium zaawansowania, metoda i rodzaj leczenia, data pierwszego rozpoznania choroby, data i miejsce zgonu, data ostatniej informacji).

Wzór karty MZ/N-1a (do pobrania)

Pozostałe źródła danych gromadzonych i wykorzystywanych w Warmińsko-Mazurskim Rejestrze Nowotworów to:

  • Główny Urząd Statystyczny, Wojewódzki Urząd Statystyczny – dane dotyczące struktury ludności wg płci i wieku, dane statystyczne dotyczące województwa mazowieckiego;
  • Główny Urząd Statystyczny – dane dotyczące zgonów z powodu nowotworów, tablice trwania życia;
  • placówki służby zdrowia – dokumentacja medyczna;
  • Krajowy Rejestr Nowotworów – dane odnośnie epidemiologii nowotworów złośliwych w Polsce;

Dane epidemiologiczne o zachorowaniach na nowotwory złośliwe w województwie warmińsko-mazurskim są opracowywane na podstawie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a, przesyłanych do Warmińsko-Mazurskiego Rejestru Nowotworów.

W oparciu o zebrane materiały obliczane są różnego rodzaju mierniki epidemiologiczne, jak np. współczynniki surowe i standaryzowane zachorowalności i umieralności na 100 000 wg płci, 5-letnich grup wieku i umiejscowienia nowotworu. Obliczane są także wskaźniki procentowe struktury zachorowań i zgonów wg płci, 5-letnich grup wieku i umiejscowienia nowotworu.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter