WARUNKI I FORMY REKLAMY PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Warunki i formy reklamy produktów leczniczych, kierowanej do publicznej wiadomości w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie


§ 1.

Niniejszy dokument określa:
1) Warunki i formy reklamy produktów leczniczych, kierowanej do publicznej wiadomości w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie.
2) Zasady odwiedzania osób wystawiających recepty (lekarzy) zatrudnionych w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie w miejscu pracy przez przedstawicieli medycznych lub handlowych firm wytwarzających produkty lecznicze.
3) Zasady przekazywania próbek produktów leczniczych dostarczanych do lekarza i zastosowanych do leczenia pacjentów w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

§ 2.

 1. Reklama produktu leczniczego prowadzona w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie, nie może utrudniać prowadzonej działalności.
 2. Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości prowadzona w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie, nie może polegać na stosowaniu form dźwiękowych i audiowizualnych.
 3. Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości, może być rozmieszczana jedynie w poczekalniach dla pacjentów.

§ 3.

Odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept i zatrudnionych w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie, przez przedstawicieli firm produkujących lub dostarczających produkty lecznicze odbywa się poza godzinami pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, w taki sposób, aby nie docierała do osób, dla których nie jest przeznaczona i odbywa się z zachowaniem postanowień zarządzenia.

§ 4.

 1. Prezentacja medyczna lub handlowa produktu leczniczego przez przedstawiciela firm na terenie SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie, wymaga każdorazowej zgody Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 udzielana jest w formie pisemnej na wniosek przedstawiciela zainteresowanej firmy – załącznik nr 2.

§ 5.

 1. Zgoda na odwiedzanie osób zatrudnionych w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie wystawiających recepty udzielana jest na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok. Po upływie okresu, na który została udzielona zgoda możliwe jest ponowne złożenie wniosku.
 2. Jeden egzemplarz zgody otrzymuje przedstawiciel firmy, a drugi egzemplarz pozostaje w Sekretariacie Dyrektora tworząc wykaz firm i przedstawicieli mających pozwolenie na odwiedzanie osób wystawiających recepty i zatrudnionych w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

§ 6.

Wykaz firm i przedstawicieli posiadających zgodę na reklamę, publikowany będzie na stronie internetowej SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie na bieżąco – załącznik nr 3.

§ 7.

Przedstawiciel firmy posiadający zgodę na odwiedzenie zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu spotkania i powiadomienia lekarzy zainteresowanych produktem lub tych, których produkt dotyczy.

§ 8.

 1. Reklama produktu leczniczego polegająca na bezpłatnym dostarczaniu jego próbek może być kierowana wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept, pod warunkiem, że:
  1) osoba upoważniona do wystawiania recept wystąpiła w formie pisemnej do przedstawiciela handlowego lub medycznego o dostarczenie próbki produktu leczniczego,
  2) osoba dostarczająca próbkę prowadzi ewidencję dostarczonych próbek,
  3) każda dostarczana próbka nie jest większa niż jedno najmniejsze opakowanie produktu leczniczego w najmniejszej zarejestrowanej dawce dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  4) każda dostarczana próbka jest opatrzona napisem ”próbka bezpłatna – nie do sprzedaży”,
  5) do każdej dostarczonej próbki dołączona jest Charakterystyka Produktu Leczniczego,
  6) ilość próbek tego samego produktu leczniczego dostarczanych tej samej osobie nie przekracza pięciu opakowań w ciągu roku.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się do próbek dostarczanych do lekarza i zastosowanych do leczenia pacjentów w szpitalu oraz próbek na użytek lekarza, których nie można zastosować w szpitalu. Próbki te muszą być ewidencjonowane przez aptekę w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie – załącznik nr 1.
 3. Reklama produktu leczniczego polegająca na bezpłatnym dostarczaniu jego próbek nie może dotyczyć produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe.
 4. Próbki produktów leczniczych przeznaczonych do dostarczenia w ramach reklamy przedstawiciel firmy farmaceutycznej lub handlowej przekazuje bezpłatnie do Kierownika Apteki Szpitalnej SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – załącznik nr 4.

§ 9.

Nie przestrzeganie postanowień niniejszego Zarządzenia:
1) przez osoby zatrudnione w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie, skutkować będzie odpowiedzialnością porządkową zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Pracy i Kodeksie Pracy lub odpowiedzialnością umowną,
2) przedstawicieli medycznych firm farmaceutycznych lub handlowych skutkować będzie cofnięciem zgody na reklamę produktu leczniczego z jednoczesnym powiadomieniem firmy o tym fakcie.

Załączniki do pobrania: