PEŁNOMOCNIK DS. WETERANÓW

PEŁNOMOCNIK DS. WETERANÓW


mgr piel. Magdalena Radłowska

tel.: 89 539 80-50
e-mail: przelozona.pielegniarek@poliklinika.net

Pomoc dla weteranów

Poniższa informacja dotyczy pomocy w zakresie świadczeń medycznych, udzielanej weteranom–funkcjonariuszom oraz weteranom poszkodowanym– funkcjonariuszom, którzy otrzymali odpowiednio status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa na podstawie przepisów art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 2022 poz. 2205). Ilekroć w tekście mowa o:

  • funkcjonariuszu – należy przez to rozumieć funkcjonariusza i zwolnionego ze służby funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa oraz strażaka i zwolnionego ze służby strażaka Państwowej Straży Pożarnej;
  • funkcjonariusuz ABW – należy przez to rozumieć funkcjonariusza i zwolnionego ze służby funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • funkcjonariuszu AW – należy przez to rozumieć funkcjonariusza i zwolnionego ze służby funkcjonariusza Agencji Wywiadu;
  • najbliższym członku rodziny – należy przez to rozumieć małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą
    w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z weteranem lub weteranem poszkodowanym.

Kto może ubiegać się o status weterana i weterana poszkodowanego

Status weterana może być przyznany osobom, które brały udział nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Status weterana może zostać przyznany także osobom, które brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni. Status weterana poszkodowanego może zostać przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa wskutek wypadku lub choroby doznała uszczerbku na zdrowiu.

Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego.

Uprawnienia weteranów poszkodowanych– funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych

Ustawa przyznaje weteranom różnego rodzaju bezpłatną pomoc, obejmującą m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz realizowanie różnych form pomocy psychologicznej, wskazanych w poniższym linku.

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/poszkodowani-w-misjach-poza-granicami-panstwa/

Przełożona Pielęgniarek