Przejdź do treści strony

PEŁNOMOCNIK DS. WETERANÓW

PEŁNOMOCNIK DS. WETERANÓW


mgr Magdalena Radłowska

Pomoc dla weteranów
Poniższa informacja dotyczy pomocy w zakresie świadczeń medycznych, udzielanej weteranom–funkcjonariuszom oraz weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom, którzy otrzymali odpowiednio status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa na podstawie przepisów art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, Poz. 1203). Ilekroć w tekście mowa o:

 • funkcjonariuszu – należy przez to rozumieć funkcjonariusza i zwolnionego ze służby funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażaka i zwolnionego ze służby strażaka Państwowej Straży Pożarnej;
 • najbliższym członku rodziny – należy przez to rozumieć małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z weteranem lub weteranem poszkodowanym.

Kontakt w sprawach związanych z: 

 • zagadnieniami uprawnień z zakresu ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, przysługujących weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom oraz weteranom–funkcjonariuszom zajmuje się Departament Zdrowia MSWiA – Wydział Polityki Zdrowotnej

Jadwiga Karczewska, tel. 22 508 18 66, e-mail: jadwiga.karczewska@mswia.gov.pl Teresa Sulik, tel. 22 508 18 93, e-mail:  teresa.sulik@mswia.gov.pl

 • PRZYZNANIEM STATUSU weterana–funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego–funkcjonariusza zajmuje się Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA – Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych:

Anna Pietrzyk, tel. 22 601 71 00, e-mail: anna.pietrzyk@mswia.gov.pl Gabriel Brańka, tel. 22 601 71 00, e-mail: gabriel.branka@mswia.gov.pl Więcej informacji

 • otrzymaniem LEGITYMACJI weterana–funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego–funkcjonariusza, otrzymaniem DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla weterana poszkodowanego–funkcjonariusza – Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA – Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych:

Barbara Kremer, tel. 22 601 71 00, e-mail: barbara.kremer@mswia.gov.pl Gabriel Brańka, tel. 22 601 71 00, e-mail: gabriel.branka@mswia.gov.pl Więcej informacji

Akty prawne

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 ze zm.) – w dalszej części tekstu zwana Ustawą

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi- funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu- funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. poz. 375)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym- funkcjonariuszom (Dz. U. z 2013 r. poz. 1564)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym- funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 500)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym- funkcjonariuszom (Dz. U. poz. 602)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym- funkcjonariuszom (Dz. U. poz. 373)

Kto może ubiegać się o status weterana i weterana poszkodowanego

Ustawa obejmuje m.in. osoby pełniące służbę lub pracujące w PolicjiStraży GranicznejBiurze Ochrony Rządu iPaństwowej Straży Pożarnej, które brały udział w działaniach poza granicami państwa przez okres nie krótszy niż 60 dni. W przypadku PSP okres ten dotyczy łącznego pobytu grupy ratowniczej.

Status weterana może być przyznany osobom, które brały udział nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngencie policyjnym, kontyngencie Straży Granicznej, w zadaniach ochronnych BOR lub zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Status weterana może zostać przyznany także osobom, które brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni. Status weterana poszkodowanego może zostać przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa wskutek wypadku lub choroby doznała uszczerbku na zdrowiu.

Więcej informacji

Uprawnienia weteranów i weteranów poszkodowanych

Ustawa przyznaje weteranom m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną. Więcej informacji

Wspomniany akt prawny daje szereg uprawnień obu grupom weteranów. Uprawnienia te obejmują m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych i realizowanie różnych form pomocy psychologicznej (rozdział 3 ustawy – Świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna, art. 2225).

Uprawnienia weteranów poszkodowanych–funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych

 • otrzymywanie świadczeń zdrowotnych niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA, Więcej informacji
 • dofinansowanie kosztów wyrobów medycznych kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych, o ile potrzeba otrzymania takiego wyrobu wiąże się z leczeniem urazów i chorób nabytych poza granicami państwa – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA, Więcej informacji
 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi poszkodowanemu, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA
 • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo–leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana,

Dokument potwierdzający prawo do korzystania z ww. uprawnień jest wydawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych po uzyskaniu statusu weterana poszkodowanegofunkcjonariusza. Dokument nosi nazwę „Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu–funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”. W przypadku pomocy psychologicznej dokumentem uprawniającym do uzyskania tego rodzaju świadczenia jest również legitymacja weterana poszkodowanegofunkcjonariusza, wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Więcej informacji

Uprawnienia weteranów–funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych

 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi–funkcjonariuszowi, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA
 • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo–leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana.

Dokumentem uprawniającym do uzyskania ww. świadczeń jest legitymacja weterana–funkcjonariusza wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Więcej informacji

Pomoc psychologiczna, najbliższemu członkowi rodziny weterana poszkodowanego–funkcjonariusza oraz weterana–funkcjonariusza, udzielana jest w oparciu o pisemne oświadczenie weterana poszkodowanego–funkcjonariusza oraz weterana–funkcjonariusza, zawierające numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Pełnomocnicy dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA ds. weteranów

W każdym SP ZOZ MSWiA została wyznaczona osoba do kontaktów z weteranami–funkcjonariuszami i weteranami poszkodowanymi–funkcjonariuszami.

(źródło: www.zoz.mswia.gov.pl)

Przełożona Pielęgniarek

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter