STRUKTURA LUDNOŚCI

STRUKTURA LUDNOŚCI


Liczba ludności oraz jej struktura uzależniona jest przede wszystkim od wielkości przyrostu naturalnego (nadwyżki urodzeń nad zgonami) oraz od wielkości ruchu migracyjnego.

Ludność Warmii i Mazur w końcu 2010 r. liczyła 1 427,2 tys., nieznacznie mniej (o 267 osób) niż w roku 2000. Mieszkańcy warmińsko‐mazurskiego stanowili 3,7% ludności kraju (12 miejsce wśród województw).

Charakterystycznym dla województwa warmińsko-mazurskiego zjawiskiem jest starzenie się populacji. Od kilku lat obserwowany jest wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz spadek liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Zw zjawiskiem tym związana jest specyficzna struktura zachorowań i zgonów z powodu chorób przewlekłych tj. chorób układu krążenia, nowotworów, schorzeń układu oddechowego, pokarmowego i narządu ruchu.