SZKOLENIA

SZKOLENIA


27 KWIETNIA 2021 R. O GODZ. 9:00
ODBĘDĄ SIĘ WARSZTATY PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA SIATEK PRZEPUKLINOWYCH W
ZAOPATRYWANIU PRZEPUKLIN [1]

W trakcie warsztatów on-line PROF. DR HAB. N. MED. MACIEJ ŚMIETAŃSKI
przeprowadzi i omówi trzy zabiegi operacyjnego zaopatrywania przepuklin
oraz przedstawi teoretyczne podstawy anatomii i zaopatrywania przepuklin
oraz niezbędną wiedzę o metodach operacyjnych i materiałach
syntetycznych używanych podczas zabiegów.Transmisja warsztatów
odbywać się będzie ze Szpitala Specjalistycznego Matopat w Toruniu.

ZAPLANOWANE ZABIEGI:

  • laparoskopowa operacja przepuklinowa pachwiny sposobem TAPP
  • laparoskopowa operacja przepuklinowa pachwiny sposobem TAPP
  • zaopatrzenie przepukliny brzusznej z implantem z pozycji SUB-LAY

Udział w warsztatach praktycznych jest bezpłatny.
Zarejestruj się, aby otrzymać link to transmisji on-line i
przypomnienie.


W imieniu Komitetu Organizacyjnego, serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2021 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się w dniach 25-28 marca 2021 r. w formie stacjonarnej oraz zdalnej.

Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce. Celem Konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych, a także integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość przedstawienia wyników badań w formie wystąpienia ustnego, prezentacji posteru oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.


Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Pielęgniarstwo i położnictwo w wymiarze interdyscyplinarnym wobec współczesnych wyzwań”, która odbędzie się 19 lutego 2021 roku w formie zdalnej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest Prof. Sergiusz Nawrocki

Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja dotycząca perspektyw i kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa wobec współczesnych wyzwań. Tematyka Konferencji obejmuje m.in. jakość życia zawodowego pielęgniarek i położnych oraz aktualne wyzwania dla służb medycznych związane z pandemią Covid – 19.
Do udziału w Konferencji zapraszamy nauczycieli akademickich, pracowników ochrony zdrowia i studentów kierunków medycznych zainteresowanych tematyką związaną z pielęgniarstwem i położnictwem. Udział w Konferencji umożliwi wymianę poglądów, merytoryczną dyskusję oraz prezentację wyników badań własnych w postaci wystąpień ustnych. W związku obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy tylko w formie zdalnej na platformie LMS ILIAS ( link do rejestracji zostanie podany w późniejszym terminie). Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenie udziału czynnego należy przesłać do 14 lutego 2021 roku na adres email: ewa.kupcewicz@uwm.edu.pl lub katarzyna.kubiak@uwm.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł wystąpienia, nazwiska autorów pracy, afiliację, dane do kontaktu i streszczenie – max. 200 wyrazów (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W programie zaplanowano sesje prowadzone w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i słowackim.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji serdecznie zapraszam
Prof. Jadwiga Snarska
Komitet Naukowy Konferencji


THE 5TH WORLD CONGRESS ON DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT – 2021 are
thrilled to be inviting you to register for the biggest Drug Development
Summit event in the Indian calendar, taking place from 25TH – 26TH
SEPTEMBER, 2021 at JNU AUDITORIUM , NEW DELHI, INDIA.

https://arjyopaonline.com/ddd/


„POSTĘPY W CHIRURGII TARCZYCY I PRZYTARCZYC”
28-29 STYCZNIA, CZWARTEK I PIĄTEK

Logowanie do bezpłatnego udziału oraz szczegółowe informacje
znajdziecie Państwo na stronie organizatora konferencji:
https://www.sympomed.pl/wydarzenie/2021/postepy-w-chirurgii-tarczycy-i-przytarczyc,133


Short-Term Hands-on Surgery Fellowship in Hungary on Trialect-
Starting June 2021

View in browser [1]  [2]

Semmelweis University, Budapest, Hungary, invites faculty and fellows
from around the world for short-term visiting fellowship (certified) for
hands-on exposure (2-12 weeks)
in various surgical fields including transplantation on Trialect [3].

Surgical procedures, you can participate hands-on in are:

* Organ procurement, retroperitoneal dissection
* Organ preservation, machine perfusion, preparation, implantation
* Living related kidney transplantation
* Laparotomy, laparoscopy: cholecystectomy, hernia repair, liver,
pancreas, spleen, GI tract surgery, emergency cases
* Endocrine surgery
* Extended excision of skin tumors, and lymph node metastases,
reconstruction with musculocutaneous flaps
* Nephrectomy, ureter reconstruction, psoas hitch, Boari flap
* Radiological interventions: tumor ablation, catheter embolization,
TIPS procedure


The Hospital Virgen Del Rocio, Sevilla, Spain invites faculty and fellows from around the world for a short-term (2-12 wks) fellowship on Trialect starting June 2021 in the areas of emergency, trauma, and laparoscopic surgery. You can pursue the program anytime between June 2021 and December 2022. Please refer your colleagues or students who may be interested. You can peruse in detail at Apply Here

Sandra
Trialect Support
+1.805.850.6002(USA)[for technical questions]
Support@trialect.com


Zapraszamy na wykład „PRZYGOTOWANIE PERSONELU MEDYCZNEGO DO ODPIERANIA CZYNNEJ NAPAŚCI” – 1 grudnia godz. 15.00.
Link do wykładu (Platforma Cisco Webex Meetings): https://webmeeting.uc.ost112.gov.pl/meet/m.nowak


Szanowni Państwo,

przed nami XV ZJAZD NAUKOWO-SZKOLENIOWY LEKARZY WARMII I MAZUR, który w tym roku został przygotowany dla Państwa w formie online. Aby dołączyć do konferencji, należy otworzyć poniższy link:

HTTPS://GLOBAL.GOTOMEETING.COM/JOIN/238877333 [1]

Broszura informacyjna – XV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
lek dent. Anna Lella

Tel. 89 539 19 29 w. 1
Fax. 89 534 44 83

Ramowy program

Harmonogram Zjazdu


SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY,

Przypominamy o możliwości zapisania się na kurs specjalizacyjny
„ZDROWIE PUBLICZNE” (05-730/3-42-158-2020), którego organizatorem
jest Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska.

TERMIN KURSU TO 5 – 14 PAŹDZIERNIKA 2020R. ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCĄ
EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA ODBĘDZIE SIĘ ON W FORMIE ON-LINE.

Kurs specjalizacyjny jednolity, przeznaczony dla lekarzy i lekarzy
dentystów specjalizujących się według modułowych programów
specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w
zakresie wszystkich specjalności.

Dysponujemy ograniczoną liczbą wolnych miejsc dla członków naszej
Izby Lekarskiej.

Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania udziału w kursie DO 18
WRZEŚNIA 2020R.

Formularze zgłoszenia na kurs (DRUK W ZAŁĄCZENIU) przyjmujemy drogą
elektroniczną, e-mail: k.lubak@hipokrates.org

Z poważaniem,

Dr Anna Lella

Prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

Formularz rejestracyjny


W 2021r. zostanie zainaugurowany Program Ramowy Horyzont Europa. Planuje się, iż ok. 25% budżetu Horyzontu Europa stanowić będą inwestycje i działania realizowane w ramach Partnerstw Europejskich. Partnerstwa są „sieciami” podmiotów wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, które pełnią znaczącą rolę w wyznaczaniu kierunków polityki badawczo-innowacyjnej UE i programu Horyzont, a w wyniku tego poniekąd tematyki konkursów programu Horyzont. Dzięki temu, podmioty uczestniczące w Partnerstwach mają nie tylko możliwość wpływać na długofalową politykę badawczą i innowacyjną UE, ale także być bardziej od innych podmiotów zorientowanymi odnośnie tematyki przyszłych naborów UE, w których mogą również brać udział. Ponadto, obecność w Partnerstwie jest też możliwością nawiązania kontaktów, a także znalezienia partnerów do różnej współpracy, z projektową włącznie.

W obecnym programie Horyzont 2020 Partnerstwa już funkcjonują, ale aby jeszcze bardziej usprawnić i uporządkować te działania, w tworzonym obecnie przez Komisję Europejską kolejnym programie badań i innowacji Horyzont Europa- proponuje się 49 partnerstw, w ramach 5 obszarów:

  1. ZDROWIE (przykładowe kandydujące partnerstwa: Europejskie Partnerstwo na rzecz Chorób Rzadkich, Europejskie Partnerstwo Medycyny Spersonalizowanej);
  2. CYFRYZACJA, PRZEMYSŁ I PRZESTRZEŃ KOSMICZNA (np. Europejskie Partnerstwo na rzecz Sztucznej Inteligencji, Danych i Robotyki; Europejskie Partnerstwo na rzecz fotoniki; Europejskie Partnerstwo na rzecz globalnie konkurencyjnych systemów kosmicznych);
  3. KLIMAT, ENERGIA I MOBILNOŚĆ (np. Europejskie Partnerstwo w kierunku transportu drogowego o zerowej emisji zanieczyszczeń (2ZERO); Europejskie Partnerstwo na rzecz łańcucha wartości akumulatorów przemysłowych);
  4. ŻYWNOŚĆ, BIOGOSPODARKA, ZASOBY NATURALNE, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO NATURALNE (np. Europejskie Partnerstwo na rzecz zdrowia zwierząt; Europejskie Partnerstwo na rzecz bezpiecznych i zrównoważonych systemów żywnościowych);
  5. PARTNERSTWA O TEMATYCE PRZEKROJOWEJ (np. Europejskie Partnerstwo na rzecz otwartej chmury naukowej (EOSC).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współpracując z Komisją Europejską w kwestii Europejskich Partnerstw, przed podjęciem decyzji o przystąpieniu Polski do Partnerstw w ramach Horyzontu Europa prowadzi analizę potencjału i zainteresowania współpracą w ramach proponowanych Partnerstw przez polskie firmy i instytucje.

W związku z powyższym, w imieniu Prof. Dr hab. Pawła Wielgosza, Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni, zwracamy się do Pani z prośbą o wskazanie, w których partnerstwach, biorąc pod uwagę przypisane do Szkoły dyscypliny, widziałaby Pani możliwość wzięcia udziału (można wskazać więcej niż 1 partnerstwo). Chcemy przy tym podkreślić, iż prace związane zarówno z programem Horyzont Europa jak i samymi Partnerstwami są na etapie projektowania i założenia wciąż mogą ulec zmianie. Deklaracja zainteresowania Partnerstwami nie rodzi żadnych zobowiązań, ani nie wyklucza z udziału na późniejszym etapie. Zestawienie Partnerstw Europejskich wraz z ich opisem znajduje się w załączonym dokumencie oraz na stronie: https://tiny.pl/711ph .

Z poważaniem,

Agnieszka Murzec-Wojnar


Sz. P.
Istnieje możliwość bezpłatnego wystąpienia online (pracowników Naszego KSOR  ), jak i też biernego udziału  w Webinarium „XIII Paramedyk 2020” , które odbędzie się w dniu 29 września . Uczestnikami wydarzenia będzie głównie personel medyczny służb mundurowych RP. Tematy wystąpienia można ustalać z organizatorem – dr Jarosław Przyjemczak JAREK.PRZYJEMCZAK@WP.PL
Ps.
Osoby zainteresowane mogą się również kontaktować z Dr Pawłem Jastrzębskim adres e-mail w zał <paweljastrzebski100@gmail.com> lub ze mną członkiem Komitetu Naukowego webinarium link do webinarium:

HTTPS://WWW.PARAMEDYK.ORG/INFORMACJE-DLA-UCZESTNIKOW.HTML


SKALPEL 2020 – cykl wirtualnych szkoleń dla chirurgów