Przejdź do treści strony

SZKOLENIA

SZKOLENIA


SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY,

Przypominamy o możliwości zapisania się na kurs specjalizacyjny
„ZDROWIE PUBLICZNE” (05-730/3-42-158-2020), którego organizatorem
jest Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska.

TERMIN KURSU TO 5 – 14 PAŹDZIERNIKA 2020R. ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCĄ
EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA ODBĘDZIE SIĘ ON W FORMIE ON-LINE.

Kurs specjalizacyjny jednolity, przeznaczony dla lekarzy i lekarzy
dentystów specjalizujących się według modułowych programów
specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w
zakresie wszystkich specjalności.

Dysponujemy ograniczoną liczbą wolnych miejsc dla członków naszej
Izby Lekarskiej.

Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania udziału w kursie DO 18
WRZEŚNIA 2020R.

Formularze zgłoszenia na kurs (DRUK W ZAŁĄCZENIU) przyjmujemy drogą
elektroniczną, e-mail: k.lubak@hipokrates.org

Z poważaniem,

Dr Anna Lella

Prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

Formularz rejestracyjny


W 2021r. zostanie zainaugurowany Program Ramowy Horyzont Europa. Planuje się, iż ok. 25% budżetu Horyzontu Europa stanowić będą inwestycje i działania realizowane w ramach Partnerstw Europejskich. Partnerstwa są „sieciami” podmiotów wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, które pełnią znaczącą rolę w wyznaczaniu kierunków polityki badawczo-innowacyjnej UE i programu Horyzont, a w wyniku tego poniekąd tematyki konkursów programu Horyzont. Dzięki temu, podmioty uczestniczące w Partnerstwach mają nie tylko możliwość wpływać na długofalową politykę badawczą i innowacyjną UE, ale także być bardziej od innych podmiotów zorientowanymi odnośnie tematyki przyszłych naborów UE, w których mogą również brać udział. Ponadto, obecność w Partnerstwie jest też możliwością nawiązania kontaktów, a także znalezienia partnerów do różnej współpracy, z projektową włącznie.

W obecnym programie Horyzont 2020 Partnerstwa już funkcjonują, ale aby jeszcze bardziej usprawnić i uporządkować te działania, w tworzonym obecnie przez Komisję Europejską kolejnym programie badań i innowacji Horyzont Europa- proponuje się 49 partnerstw, w ramach 5 obszarów:

  1. ZDROWIE (przykładowe kandydujące partnerstwa: Europejskie Partnerstwo na rzecz Chorób Rzadkich, Europejskie Partnerstwo Medycyny Spersonalizowanej);
  2. CYFRYZACJA, PRZEMYSŁ I PRZESTRZEŃ KOSMICZNA (np. Europejskie Partnerstwo na rzecz Sztucznej Inteligencji, Danych i Robotyki; Europejskie Partnerstwo na rzecz fotoniki; Europejskie Partnerstwo na rzecz globalnie konkurencyjnych systemów kosmicznych);
  3. KLIMAT, ENERGIA I MOBILNOŚĆ (np. Europejskie Partnerstwo w kierunku transportu drogowego o zerowej emisji zanieczyszczeń (2ZERO); Europejskie Partnerstwo na rzecz łańcucha wartości akumulatorów przemysłowych);
  4. ŻYWNOŚĆ, BIOGOSPODARKA, ZASOBY NATURALNE, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO NATURALNE (np. Europejskie Partnerstwo na rzecz zdrowia zwierząt; Europejskie Partnerstwo na rzecz bezpiecznych i zrównoważonych systemów żywnościowych);
  5. PARTNERSTWA O TEMATYCE PRZEKROJOWEJ (np. Europejskie Partnerstwo na rzecz otwartej chmury naukowej (EOSC).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współpracując z Komisją Europejską w kwestii Europejskich Partnerstw, przed podjęciem decyzji o przystąpieniu Polski do Partnerstw w ramach Horyzontu Europa prowadzi analizę potencjału i zainteresowania współpracą w ramach proponowanych Partnerstw przez polskie firmy i instytucje.

W związku z powyższym, w imieniu Prof. Dr hab. Pawła Wielgosza, Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni, zwracamy się do Pani z prośbą o wskazanie, w których partnerstwach, biorąc pod uwagę przypisane do Szkoły dyscypliny, widziałaby Pani możliwość wzięcia udziału (można wskazać więcej niż 1 partnerstwo). Chcemy przy tym podkreślić, iż prace związane zarówno z programem Horyzont Europa jak i samymi Partnerstwami są na etapie projektowania i założenia wciąż mogą ulec zmianie. Deklaracja zainteresowania Partnerstwami nie rodzi żadnych zobowiązań, ani nie wyklucza z udziału na późniejszym etapie. Zestawienie Partnerstw Europejskich wraz z ich opisem znajduje się w załączonym dokumencie oraz na stronie: https://tiny.pl/711ph .

Z poważaniem,

Agnieszka Murzec-Wojnar


Sz. P.
Istnieje możliwość bezpłatnego wystąpienia online (pracowników Naszego KSOR  ), jak i też biernego udziału  w Webinarium „XIII Paramedyk 2020” , które odbędzie się w dniu 29 września . Uczestnikami wydarzenia będzie głównie personel medyczny służb mundurowych RP. Tematy wystąpienia można ustalać z organizatorem – dr Jarosław Przyjemczak JAREK.PRZYJEMCZAK@WP.PL
Ps.
Osoby zainteresowane mogą się również kontaktować z Dr Pawłem Jastrzębskim adres e-mail w zał <paweljastrzebski100@gmail.com> lub ze mną członkiem Komitetu Naukowego webinarium link do webinarium:

HTTPS://WWW.PARAMEDYK.ORG/INFORMACJE-DLA-UCZESTNIKOW.HTML


SKALPEL 2020 – cykl wirtualnych szkoleń dla chirurgów


Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter