Przejdź do treści strony

RADA SPOŁECZNA

RADA SPOŁECZNA


Iwona Arent
Przewodnicząca Rady
nadinsp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
nadbryg. Tomasz Komoszyński
Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie
gen. bryg. SG Robert Inglot
Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
ppłk Jarosław Stawski
Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Olsztyn
lek. Ewa Renata Zakrzewska
przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
Iwona Kacprzak
przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Jan Harhaj
przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Sylwia Jaskulska
przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jarosław Sarnowski
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
dr inż. Wiesław Jastrzębski
Dyrektor Gabinetu Rektora UWM
Maja Milewska
Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA

Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,
b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład powyżej jednostkowej warości początkowej wynoszącej 20 000 zł,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu i innych związanych ze zmianami statutu Zakładu,
d) przyznawania kierownikowi Zakładu nagród;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem Zakładu;

3) przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,
d) podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład,

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter