Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

RADA SPOŁECZNA


Zdzisława Barbara Tołwińska
Przewodnicząca
Ryszard Cecot
Przedstawiciel Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Sylwia Jaskulska
Przedstawiciel Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Iwona Kacprzak
Przedstawiciel
Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Jan Harhaj
Przedstawiciel Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
ppłk SG Robert Inglot
Komendant
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
insp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie
dr hab. Mirosław Gornowicz,
prof. UWM

prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
ppłk Elżbieta Jankowska
Dyrektor Okręgowy
Służby Więziennej w Olsztynie
dr Ewa Renata Zakrzewska
Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
st. bryg. mgr inż.
Bogdan Wierzchowski
Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej w Olsztynie

Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,
b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład powyżej jednostkowej warości początkowej wynoszącej 20 000 zł,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu i innych związanych ze zmianami statutu Zakładu,
d) przyznawania kierownikowi Zakładu nagród;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem Zakładu;

3) przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,
d) podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład,

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.