Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM

FUNDUSZE UE


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

www.dreamsart.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie rozpoczął realizację projektu nr POIS.09.02.00-00-0122/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap nr 1 wymiana istniejącego akceleratora wraz z adaptacją istniejącego bunkra na potrzeby instalacji oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

„Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWIA z WMCO w Olsztynie – etap nr 1 wymiana istniejącego akceleratora wraz z adaptacją istniejącego bunkra na potrzeby instalacji oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury”

Przedmiotem projektu jest unowocześnienie aparatury medycznej i sprzętu wykorzystywanego na potrzeby pacjentów Zakładu Radioterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie poprzez wymianę akceleratora liniowego na nowy wraz z niezbędną do jego poprawnego działania infrastrukturą techniczną i informatyczną. Wsparcie dotyczyć będzie elementów służących leczeniu chorób nowotworowych, a zatem chorób które stanowią jedne z najistotniejszych problemów zdrowotnych osób dorosłych.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych, a przez to poprawa wskaźnika przeżywalności oraz poprawa jakości życia chorych, powrót do wykonywania zawodu osób z przebytą chorobą nowotworową.

Cele szczegółowe:

    • wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,
    • koncentracja wykonywania zabiegów kompleksowo,
    • poprawa szybkości oraz precyzji leczenia,
    • poprawa jakości i trafności leczenia,
    • zwiększenie dostępności pacjentów do nowoczesnych technik leczenia radioterapią.

Cel bezpośredni (płaszczyzna rezultatu): zapewnienie świadczeń 2076 osobom w skali roku w unowocześnionym technologicznie (poprzez wymianę aparatury medycznej) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie; zapewnienie 100 nowym/dodatkowym osobom (48824 – wartość kumulatywna) w skali roku świadczeń w unowocześnionym technologicznie (poprzez wymianę aparatury medycznej) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Cel Działania (płaszczyzna produktu): wymiana akceleratora w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja projektu, poprzez unowocześnienie infrastruktury i poprawę jej jakości przyczyniać się będzie do poprawy jakości świadczeń, niwelowania nierówności w dostępie do usług, doprowadzając do poprawy zdrowia obywateli Polski i zapewniania odpowiedniej liczby osób aktywnych zawodowo. Jednocześnie wymiana aparatury i sprzętu poprawi nie tylko skuteczność działania w ujęciu medycznym, ale również zwiększy efektywność podmiotu wnioskodawcy w ujęciu kosztowym.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 953 157,26 PLN

WYDATKI KWALIFOKOWALNE: 11 950 672,66 PLN

DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 10 158 071,76 PLN

DOFINANSOWANIE DOTACJA CELOWA: 1 792 600,90 PLN

ŚRODKI WŁASNE: 2 484,60 PLN

Harmonogram realizacji projektu >>

Kalendarium

Informujemy o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC .


14 grudnia 2017 – podpisanie umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie na wymianę akceleratora oraz prace dostosowawcze w bunkrze. Galeria>>