REGULAMIN

Regulamin imprezy rekreacyjnej „Spacery – Rowery”


1. Organizatorem imprezy jest Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn”.

2. Celem imprezy jest:
– promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,
– upowszechnianie dyscyplin rekreacyjnych wchodzących w skład programu Olsztyn.Aktywnie!: marszów Nordic Walking, marszobiegów, wycieczek rowerowych, spacerów z Przewodnikiem,
– integracja miłośników różnych dyscyplin rekreacyjnych.

3. Uczestnik imprezy „Spacery – Rowery” jest zobowiązany do:
– pobrania oryginalnej karty startowej w biurze imprezy,
– poruszania się po trasach oznakowanych przez Organizatorów,
– zebrania potwierdzeń obecności we wszystkich punktach kontrolnych zlokalizowanych na trasach,
– złożenia w biurze imprezy w pełni wypełnionej karty startowej.

4. Dopuszcza się pokonanie wyznaczonych tras w następujący sposób: pieszo, biegiem, z kijkami Nordic Walking, na rowerze. Niedopuszczalne jest korzystanie z pojazdów silnikowych do przemieszczania się po trasie.

5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko po okazaniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów (treść znajduje się w załączniku) albo uczestniczyć w imprezie pod ich bezpośrednią opieką.

6. Udział w imprezie „Spacery – Rowery” jest bezpłatny.

7. Uczestnicy biorący udział w pokonaniu trasy „Spacery – Rowery” w zorganizowanej grupie piechurów, biegaczy lub rowerzystów są obowiązani do przestrzegania zasad marszu, biegu lub wycieczki rowerowej przekazanych przez Instruktora danej dyscypliny.

8. Wydawanie kart startowych odbywa się w biurze imprezy na Stadionie Leśnym tylko w dniu imprezy (tj. 23 września 2012 r.) w godzinach 11:30-14:00.

9. Przyjmowanie wypełnionych kart startowych odbywa się biurze imprezy na Stadionie Leśnym tylko w dniu imprezy (tj. 23 września 2012 r.) w godzinach 11:30 – 14:30.

10. Uczestnik otrzymuje prawo udziału w loterii finałowej poprzez oddanie w biurze imprezy właściwie wypełnionej karty startowej. Prawidłowość wypełnienia karty jest weryfikowana przez obsługę biura. Jedna prawidłowo wypełniona karta startowa oznacza uzyskanie przez Uczestnika jednego losu w loterii finałowej.

11. Każdy uczestnik ma prawo do pobrania kolejnej karty startowej pod warunkiem złożenia w biurze imprezy poprzednio pobranej i prawidłowo wypełnionej karty startowej.

12. Brak zaliczenia któregokolwiek z punktów kontrolnych uniemożliwia złożenie karty startowej w biurze imprezy i ubieganie się o los na loterię finałową.

13. Loteria finałowa jest przeprowadzona publicznie na zakończenie akcji w miasteczku „Spacery – Rowery” na Stadionie Leśnym w Olsztynie. Jedna osoba może wygrać w losowaniu finałowym dwie nagrody (niezależnie od liczby prawidłowo wypełnionych kart startowych).

14. 30 osób, które jako pierwsze zapowiedzą swój udział w imprezie przesyłając zgłoszenie na adres: rowery@olsztyn.eu od 18 września /wtorek/ od godz. 12:00, a następnie w dowolnych godzinach trwania akcji „Spacery – Rowery” zgłoszą się w biurze imprezy, otrzymają gwarantowaną nagrodę rzeczową. Odbiór nagrody gwarantowanej następuje wyłącznie po okazaniu dowolnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłoszonej w formularzu.

15. Uczestnikom imprezy zabrania się niszczenia roślin, chwytania dzikich zwierząt, hałasowania, schodzenia z oznakowanej trasy oraz samowolnej zmiany przebiegu oznakowanej trasy.

16. Niedopuszczalne jest pozostawianie śmieci na terenie Lasu Miejskiego poza miejscami do tego przeznaczonymi.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników zagubione podczas udziału w imprezie.

18. Uczestnicy obowiązani są do przemieszczania się po wyznaczonej trasie w sposób gwarantujący bezpieczeństwo innych osób biorących udział w akcji.

19. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, ale nie zwalnia ich to z udziału w imprezie w sposób odpowiadający posiadanemu doświadczeniu, aktualnej kondycji fizycznej i warunków pogodowych panujących w dniu akcji.

20. Impreza „Spacery – Rowery” odbywa się bez względu na warunki pogodowe oraz liczbę uczestników.

21. Uczestnictwo w imprezie oznacza zgodę na stosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu. Interpretacja zapisów regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. Wszelkie zapytania i wątpliwości należy zgłaszać w biurze imprezy.

Program imprezy*

11:00> oficjalny start imprezy (al. Wojska Polskiego, plac przy oczku wodnym z fontanną w parku Jakubowo, naprzeciwko Szpitala MSW);

11:30> otwarcie biura, miasteczka oraz tras „Spacery – Rowery” na Stadionie Leśnym;

11:30-14:30> zespołowe lub indywidualne pokonywanie oznakowanych tras oraz korzystanie z atrakcji miasteczka imprezy na Stadionie Leśnym;

14:30> zamknięcie oznakowanych tras na terenie Lasu Miejskiego i koniec przyjmowania kart startowych w biurze imprezy;

14:45> losowanie nagród w loterii finałowej oraz loterii Zakładu Komunikacji Miejskiej;

15:15> oficjalne zakończenie imprezy.

*) podane godziny są szacunkowym czasem trwania poszczególnych etapów imprezy. Harmonogram może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe, ilość uczestników lub inne czynniki niezależne od Organizatorów.