Przejdź do treści strony

Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych etap 2

www.dreamsart.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie rozpoczął realizację projektu nr POIS.09.02.00-00-0135/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWIA z WMCO w  Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury”

Projekt przewiduje: zakup jednego nowego akceleratora i budowę jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do infrastruktury jednostki. Nowy bunkier zostanie wybudowany na terenie szpitala, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i będzie połączony funkcjonalnie z istniejącym Zakładem Radioterapii.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych, a przez to poprawa wskaźnika przeżywalności oraz poprawa jakości życia chorych, powrót do wykonywania zawodu osób z przebytą chorobą nowotworową.

Cele szczegółowe:

  • wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,
  • koncentracja wykonywania zabiegów kompleksowo,
  • poprawa szybkości oraz precyzji leczenia,
  • poprawa jakości i trafności leczenia,
  • zwiększenie dostępności pacjentów do nowoczesnych technik leczenia radioterapią.

Cel bezpośredni (płaszczyzna rezultatu): zapewnienie świadczeń 49224 osób w skali roku w unowocześnionym technologiczne Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie; zapewnienie 500 nowym/dodatkowym osobom w skali roku świadczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

Cel Działania (płaszczyzna produktu): zakup 1 akceleratora oraz budowa 1 bunkra w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie.

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja projektu przyczyniać się będzie do poprawy jakości świadczeń, niwelowania nierówności w dostępie do usług, doprowadzając do poprawy zdrowia obywateli Polski i zapewniania odpowiedniej liczby osób aktywnych zawodowo.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 22 013 695,00 PLN

WYDATKI KWALIFOKOWALNE: 22 000 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 18 700 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE DOTACJA CELOWA: 3 300 000,00 PLN

ŚRODKI WŁASNE: 13 695,00 PLN

Kalendarium

28 grudnia 2017 – Podpisanie umów o dofinansowanie POIiŚ

Strona informacyjna projektu >>

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter