Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM

FUNDUSZE UE


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

www.dreamsart.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie rozpoczął realizację projektu nr POIS.09.02.00-00-0135/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWIA z WMCO w  Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury”

Projekt przewiduje: zakup jednego nowego akceleratora i budowę jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do infrastruktury jednostki. Nowy bunkier zostanie wybudowany na terenie szpitala, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i będzie połączony funkcjonalnie z istniejącym Zakładem Radioterapii.

istniejącym Zakładem Radioterapii.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych, a przez to poprawa wskaźnika przeżywalności oraz poprawa jakości życia chorych, powrót do wykonywania zawodu osób z przebytą chorobą nowotworową.

Cele szczegółowe:

  • wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,
  • koncentracja wykonywania zabiegów kompleksowo,
  • poprawa szybkości oraz precyzji leczenia,
  • poprawa jakości i trafności leczenia,
  • zwiększenie dostępności pacjentów do nowoczesnych technik leczenia radioterapią.

Cel bezpośredni (płaszczyzna rezultatu): zapewnienie świadczeń 49224 osób w skali roku w unowocześnionym technologiczne Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie; zapewnienie 500 nowym/dodatkowym osobom w skali roku świadczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

Cel Działania (płaszczyzna produktu): zakup 1 akceleratora oraz budowa 1 bunkra w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie.

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja projektu przyczyniać się będzie do poprawy jakości świadczeń, niwelowania nierówności w dostępie do usług, doprowadzając do poprawy zdrowia obywateli Polski i zapewniania odpowiedniej liczby osób aktywnych zawodowo.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 22 013 695,00 PLN

WYDATKI KWALIFOKOWALNE: 22 000 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 18 700 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE DOTACJA CELOWA: 3 300 000,00 PLN

ŚRODKI WŁASNE: 13 695,00 PLN

Kalendarium

28 grudnia 2017 – Podpisanie umów o dofinansowanie POIiŚ

Harmonogram

Informujemy o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC .