Przejdź do treści strony

Audiotransfer, Wideowymiana i Teledokumentacja w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie w ramach rozszerzenia e-usług publicznych

W sierpniu, w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w SP ZOZ MSWiA z W-MCO:

 • rozbudowano i zmodernizowano serwer teleinformatyczny
 • wdrożono oprogramowanie umożliwiające zaawansowane zarządzanie połączeniami audio, wideo oraz IP
 • zakupiono i uruchomiono terminale VoiP dla personelu medycznego.

Celem głównym projektu było zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie w procesie komunikacji między pacjentami, placówką opieki zdrowotnej i personelem medycznym.

Natomiast cele szczegółowe realizacji tego projektu to:

 • zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych on-line dla mieszkańców województwa;
 • ułatwienie komunikacji na linii pacjent- personel medyczny (lekarz, pielęgniarka) oraz na linii pacjent – podmiot leczniczy;
 • zwiększenie liczby osób korzystających z usług publicznych on-line;
 • rozwój kompetencji w obszarze korzystania z TIK wśród pacjentów i personelu.

Założeniem tej inwestycji jest:

 • usprawnienie procesu obsługi pacjentów;
 • zwiększenie efektywności pracy personelu;
 • podniesienie jakości obsługi pacjenta;
 • reorganizacja pracy personelu pozwalająca na wydłużenie czasu jaki personel medyczny może poświęcić bezpośrednio pacjentowi;
 • optymalizacja kosztów funkcjonowania podmiotu leczniczego;
 • ograniczenie czasu przebywania pacjenta w placówce medycznej poprzez poprawę zarządzania godzinami pracy i godzinami szczytu oraz poprawę kierowania pacjentów do odpowiednich lekarzy i specjalistów;
 • wyeliminowanie zbędnych wizyt w podmiocie leczniczym.

„Uruchomienie usług elektronicznych takich jak Audiotransfer, Videowymiana i Teledokumentacja umożliwi kontaktowanie się pacjenta z personelem medycznym poprzez narzędzia ICT, bez konieczności osobistego stawienia się w placówce” – Dział Informatyki Szpitala MSWiA.

„Do chwili obecnej, ze względu na ograniczenia technologiczne, zdalny kontakt pacjenta z podmiotem leczniczym i personelem medycznym był utrudniony, jak również nie było możliwości przesyłania elektronicznej dokumentacji medycznej. Deficyt w tym zakresie był przez nas dostrzegany (szczególnie w dobie pandemii COVID-19) i zwiększone zainteresowanie usługami medycznymi na odległość uwidoczniło, jak bardzo niedobory nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych utrudniają realizację zadań związanych z procesem leczenia i opieką nad pacjentem. Rozszerzenie zakresu oferowanych e-usług stało się więc konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, w szczególności z grup ryzyka: w wieku 60+, w trakcie leczenia onkologicznego lub z innymi chorobami przewlekłymi” – Z-ca Dyrektora SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie Grzegorz Kade.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość ogółem: 1 360 257.00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 360 257.00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 154 263.45 zł

1.2 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
1.3 Numer nazwa Osi priorytetowej: Cyfrowy region RPWM.03.02.00
1.4 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia
1.5 Numer i nazwa Działania: RPWM.03.02.00 E-zdrowie

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter