Przejdź do treści strony

SZKOLENIA Z ONKOLOGII DLA LEKARZY RODZINNYCH

Od listopada ub. r. do kwietnia 2013, onkolodzy z olsztyńskiego szpitala MSW, znanego jako olsztyńska Poliklinika, prowadzili szkolenia z zakresu profilaktyki i leczenia nowotworów dla lekarzy rodzinnych z Warmii i Mazur. Celem szkoleń była poprawa wykrywalności wczesnych stadiów nowotworów u mieszkańców regionu. Wzięło w nich udział 120 lekarzy z całego województwa.

Lekarze olsztyńskiej Polikliniki opracowali, a następnie zrealizowali kompleksowy program szkoleń dla lekarzy nieonkologów. Obejmował on 18 bloków tematycznych, ściśle związanych z wykrywaniem i leczeniem nowotworów. Każdy uczestnik wziął udział w dwóch dwudniowych zjazdach, organizowanych w hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Testy, rozwiązywane na początku i na końcu każdego cyklu, wykazały wzrost wiedzy z zakresu objętego programem szkoleń, średnio o 60.72% u wszystkich uczestników.

Program spotkań obejmował m.in. zagadnienia epidemiologii i profilaktyki nowotworów, a także podstawy diagnostyki onkologicznej. Ponadto, omówiono objawy niepożądane w chemioterapii i radioterapii. Dużo uwagi poświęcono najczęściej występującym rodzajom raka, takim jak nowotwór piersi, prostaty i płuca. Oprócz tego uczestnicy poznali najnowsze osiągnięcia medycyny w zakresie leczenia nowotworów przewodu pokarmowego, czerniaka i mięsaka tkanek miękkich i kości oraz chłoniaków i innych nowotworów układu krwiotwórczego.

Olsztyńscy onkolodzy zwracają uwagę, że proces leczenia nowotworu to nie tylko pobyt w szpitalu specjalistycznym, takim jak Poliklinika, ale również powrót pacjenta do domu i pozostawanie przez długi czas pod opieką swojego lekarza rodzinnego. Istotne, z tego powodu, było omówienie w trakcie szkoleń zasad leczenia przeciwbólowego i opieki paliatywnej.

Dodatkowym 19. elementem szkoleń, było przeprowadzenie warsztatów z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu lekarzy. Zajęcia prowadził psycholog w formie indywidualnych konsultacji. Pozwoliło to na zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb uczestników w zakresie zagrożenia wypaleniem zawodowym oraz dostosowanie metod przeciwdziałania temu zjawisku. Wypalenie zawodowe wśród lekarzy ma szczególnie negatywny wpływ na jakość ich pracy. Objawia się m.in. nieodpowiednim podejściem do pacjenta oraz w skrajnych przypadkach lękiem przed podejmowaniem niektórych rodzajów leczenia. Szczególnie niebezpieczne jest to w kontekście pacjentów ze zdiagnozowanym lub już leczonym rakiem.

Na potrzeby projektu, szpital stworzył „żywą replikę” obrazu Rembrandta pt. Lekcja anatomii doktora Tulpa. „Odświeżona” wersja arcydzieła to Lekcja onkologii olsztyńskiej Polikliniki. Celem przedsięwzięcia jest wywołanie refleksji wśród lekarzy i społeczeństwa nad koniecznością ciągłego doskonalenia umiejętności i zgłębiania wiedzy nt. raka. Potwierdza to tym samym słuszność powiedzenia, że człowiek uczy się przez całe życie. W czasach Rembrandta lekcje takie jak przedstawiona na obrazie, były wielkim wydarzeniem odkrywającym tajemnice ludzkiego ciała. Dzisiaj, dzięki takim szkoleniom jak zrealizowane przez lekarzy olsztyńskiej Polikliniki, możemy myśleć o leczeniu raka w kategoriach XXI w.

Szkolenia odbywały się w ramach projektu Kompendium onkologii – lepsza jakość usług przedsiębiorstw branży medycznej. Dofinansowania w wysokości 246 tys. zł. udzielił Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 8.1.1.). Uczestnikami projektu było 120 lekarzy rodzinnych z Warmii i Mazur – właściciele niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i ich pracownicy.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter