Wdrożenie usług E-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

Informacja o dofinansowaniu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Nr umowy o dofinansowanie

RPWM.03.02.00-28-0040/16

Informacje ogólne

1.2 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
1.3 Numer i nazwa Osi priorytetowej: Cyfrowy region RPWM.03.00.00
1.5 Numer i nazwa Działania: RPWM.03.02.00 E-zdrowie

Wartość projektu

Wartość ogółem: 7 132 050.00 zł
Wydatki kwalifikowane: 5 089 125.00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 4 325 756.25 zł

Okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-12-19
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2017-09-01
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-04-30

Opis projektu

Potrzeba realizacji projektu jest pochodną zidentyfikowanych, koniecznych do wprowadzenia zmian w pracy szpitala. Poprawa dostępności istniejących już danych możliwa jest jedynie poprzez informatyzację procesów oraz wdrożenie szeregu e-usług ukierunkowanych na efekty wewnątrz administracyjne – A2A oraz na efekty odczuwalne dla obywatela oraz przedsiębiorcy – usługi A2C oraz A2B.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest system informatyczny, który zapewni udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, przekazywanie informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców (pacjentów) do tych informacji oraz wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • modernizację infrastruktury teleinformatycznej szpitala – rozbudowa serwerowni, zakup sprzętu komputerowego,
 • dostawę oprogramowania,
 • uruchomienie systemu usług on-line poprzez integrację systemu oprogramowania szpitala z platformą krajową P1.

Najważniejsze etapy projektu:

 • ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie postępowania na dostawę systemu,
 • dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania,
 • wdrożenie systemu e-usług poprzez integracje z platforma krajową P1,
 • szkolenia wybranych grup pracowników z obszaru IT.

Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP Cyfrowy Region. Zgodnie z jego założeniami wspierane będą projekty, których realizacja przyczyni się do (…) zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (…).
Zakres rzeczowy projektu oraz założone w nim cele są zbieżne z założeniami zawartymi w SZOOP Cyfrowy Region. Realizacja projektu służyć będzie zwiększeniu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne co jest zbieżne z celem szczegółowym zapisanym w SZOOP.

Cele realizacji projektu

Celem głównym Projektu jest stworzenie i uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia zintegrowanych z tworzoną na szczeblu krajowym platformą P1.
Tak założony cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie systemu e-usług publicznych w ochronie zdrowia, stworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami

Cele szczegółowe w projekcie:

 1. zwiększanie liczby oraz jakości usług, udostępnianych
  w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK),
 2. rozbudowa systemu elektronicznej dokumentacji
  medycznej (EDM), dostosowującej działalność Szpitala
  do znowelizowanych przepisów prawa,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem,
 4. zapewnienie interoperacyjności z platformą krajową P1 lub P2.

Przekłada się to na zdefiniowanie celów pośrednich w projekcie. Są to:

 1. wdrożenie systemu oprogramowania,
 2. wdrożenie i rozwój usług publicznych on-line dla pacjenta – usługi A2C,
 3. udoskonalenie i rozwój usług wewnątrz administracyjnych – A2A,
 4. wdrożenie i rozwój usług publicznych on-line dla przedsiębiorców – usługi A2B,
 5. modernizacja infrastruktury sieciowej szpitala,
 6. rozbudowa środowiska przetwarzania danych.

Cel zasadniczy umożliwi osiągnięcie następujących korzyści:

 1. Usprawnienie zarządzania podmiotem leczniczym,
 2. Usprawnienie procesu leczenia,
 3. Poprawa efektywności pracy pracowników administracji,
 4. Poprawa bezpieczeostwa archiwizacji dokumentacji medycznej,
 5. Wzrost zadowolenia z korzystania z usług zdrowotnych oraz świadomości zdrowotnej mieszkańców .

Wprowadzonych zostanie szereg e-usług – łącznie 10 – adresowanych do użytkownika zewnętrznego – mieszkańca regionu, jak również pracowników Wnioskodawcy – użytkownika wewnętrznego.

Kalendarium

DataOpisZdjęcie
30/06/2017podpisanie umowy pomiędzy Województwem Warmińsko Mazurskim a SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie na dofinansowanie projektu informatyzacyjnego.
29/09/2017podpisanie umowy na świadczenie usług Inżyniera Projektu polegających na specjalistycznym wsparciu projektu. 
26/04/2018podpisanie umowy na rozbudowę sieci informatycznej wraz z dostawą urządzeń aktywnych sieci w formule zaprojektuj i wybuduj
17/07/2018podpisanie dwóch umów: na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i na dostawę systemów wirtualizacji, serwerowych systemów operacyjnych, licencji dostępowych, serwerów aplikacyjnych, serwerów baz danych, macierzy aplikacyjnej, systemu archiwizacji i backupu danych, zasilacza UPS.
24/07/2018podpisanie umowy dostawę komputerów stacjonarnych z zainstalowanym pakietem oprogramowania biurowego, monitorów, komputerów przenośnych, dostawę i instalację, oprogramowania antywirusowego, dostawę i instalację i konfigurację infokiosków, dostawę projektorówpracownia
08/02/2019podpisanie umowy na wdrożenie systemu informatycznego zapewniającego udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, przekazywanie informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców (pacjentów) do tych informacji oraz wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia. 
15/02/2019podpisanie umowy na modernizację obecnego szablonu strony internetowej Szpitala (poliklinika.net) ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania standardów WCAG 2.0 i RWD (Responsive web design - dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych). Utworzenie modułu do prezentacji w/w projektu i wykonanie fotografii obiektów związanych z projektem.
30/04/2019Finansowe zakończenie projektu.