Utworzenie Klinicznego oddziału hematologii z ośrodkiem transplantacji szpiku w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWIA poprzez przebudowę istniejącej infrastruktury wraz z wyposażeniem

Informacja o dofinansowaniu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Logo projektu

Nr umowy o dofinansowanie

POIS.09.02.00-00-0206/21-00/908/2021/299

Informacje ogólne

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Wartość projektu

Wartość projektu: 22 293 392,64 PLN
Dofinansowanie tytułem płatności: 17 274 340,18 PLN
Dofinansowanie tytułem dotacji celowej: 3 048 412,98PLN

Okres realizacji projektu

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023r.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych, a przez to poprawa wskaźnika przeżywalności oraz poprawa jakości życia chorych, powrót do wykonywania zawodu osób z przebytą chorobą nowotworową.
Projekt ten ma w szczególności na celu: zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w Polsce w dostępie do wysokiej jakości świadczonych usług oraz zwiększenie efektywności leczenia chorób nowotworowych
Cele inwestycji:
  • wzrost jakości świadczonych usług;
  • skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia;
  • możliwość wykonania badań na nowoczesnych urządzeniach;
  • wzrost poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów.
  • wydłużenie długości trwania życia,
  • zmniejszenie śmiertelności.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Przyczyni się do zabezpieczenia wzrastających potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia chorób nowotworowych, które stanowią jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce. Powstanie Klinicznego Oddziału Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku stanowić będzie wsparcie ośrodków onkologicznych w kraju poprzez jakości, kompleksowości i dostępności do świadczeń.

W wyniku realizacji projektu nastąpi: wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, koncentracja realizacji kompleksowych procedur onkologicznych, poprawa szybkości oraz precyzji leczenia, zwiększenie dostępności pacjentów do nowoczesnych technik leczenia. Utworzenie ośrodka transplantacji szpiku oraz zwiększenie liczby łóżek hematoonkologicznych umożliwi realizację zadań publicznych, obecnie niewykonywanych w województwie warmińsko-mazurskim, jak również przyczyni się do poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Media o projekcie


Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.

Kalendarium

DataOpisZdjęcie
21/05/2021Podpisanie umowy pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Zdrowia a SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie na dofinansowanie inwestycji. 
05/08/2021Podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie inwestycji. 
12/10/2021Podpisanie umowy na roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń VI piętra budynków E i F na potrzeby utworzenia Klinicznego oddziału hematologii oraz ośrodka transplantacji szpiku.