Uruchomienie w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie e-usług publicznych dostosowujących podmiot leczniczy do zmieniających się potrzeb interesariuszy

Informacja o dofinansowaniu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Logo projektu

Nr umowy o dofinansowanie

RPWM.03.02.00-28-0007/20-00

Informacje ogólne

1.2 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
1.3 Numer nazwa Osi priorytetowej: Cyfrowy region RPWM.03.02.00
1.4 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e- kultury i e-zdrowia
1.5 Numer i nazwa Działania: RPWM.03.02.00 E-zdrowie

Wartość projektu

Wartość ogółem: 1 360 257.00
Wydatki kwalifikowalne: 1 360 257.00
Wnioskowane dofinansowanie: 1 154 263.45

Okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-08-17
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2021-12-20
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2022-06-30

Opis projektu

W ramach projektu uruchomione zostaną 3 e-usługi: Audiotransfer,Videowymiana l Teledokumentacja. Aby możliwe było uruchomienie tych usług niezbędne jest wykonanie następujących inwestycji:

 1. rozbudowanie i zmodernizowanie serwera teleinformatycznego – ze względu na zwiększony ruch teleinformatyczny oraz konieczność zapewnienia norm bezpieczeństwa serwer teleinformatyczny musi być doposażony w moduły zwiększające liczbę jednocześnie obsługiwanych klientów oraz zapewniające wysoką jakość dźwięku i obrazu a także odpowiednie szyfrowanie,
 2. wdrożenie oprogramowania umożliwiającego zaawansowane zarządzanie połączeniami audio, wideo oraz IP – aby realizować połączenia audio i wideo synchronizowane z systemem kolejkowym niezbędny jest zakup oprogramowania zarządzającego, umożliwiającego harmonogramowanie dostępu klientów oraz przypisanie połączeń teleinf. do poszczególnych klientów; jednocześnie oprogramowanie zapewni pełną rozliczalność zrealizowanych połączeń oraz logowanie zdarzeń z nimi związanych,
 3. zakup i uruchomienie terminali VoiP dla personelu medycznego – aby możliwe było realizowanie e-usług przypisanych do konkretnych osób spośród personelu szpitala niezbędne jest zakupienie odpowiedniej liczby terminali VoiP, które rozmieszczone we wszystkich komórkach organizacyjnych zapewnią swobodny dostęp do realizacji e-usług zgodnie z harmonogramem.

 

Najważniejsze etapy realizacji projektu:

 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym
 • dostawa i instalacja urządzeń oraz dostawa, wdrożenie i skonfigurowanie systemu przez wykonawcę
 • przeszkolenie personelu IT szpitala
 • przekazanie wiedzy pozostałym pracownikom szpitala
 • działania informacyjno – promocyjne: zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowejProjekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP RPO WiM dla danej Osi Priorytetowej w sposób bezpośredni poprzez rozwój e-usług sektora publicznego (ochrony zdrowia) i wzmocnienie zastosowania TIK w usługach publicznych.

Cele realizacji projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w SP ZOZ MSWiA z
WMCO w Olsztynie w procesie komunikacji między pacjentami, placówką opieki zdrowotnej i personelem medycznym. Cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

 • zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych on-line dla mieszkańców województwa;
 • ułatwienie komunikacji na linii pacjent- personel medyczny (lekarz, pielęgniarka) oraz na linii pacjent – podmiot leczniczy;
 • zwiększenie liczby osób korzystających z usług publicznych on-line;
 • rozwój kompetencji w obszarze korzystania z TIK wśród pacjentów i personelu;

w obszarze zdrowia:

 • zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych;
 • poprawa jakości życia, w szczególności osób starszych i niepelnosprawnych, po zabiegach chirurgicznych oraz w izolacji;
 • zwiększenie skuteczności leczenia poprzez możliwość regularnego przesyłania danych z elektronicznej dokumentacji medycznej, udostępniania danych z EDM pacjentowi w celu realizacji dodatkowych badań i na potrzeby wykonania specjalistycznych konsultacji medycznych w innych placówkach medycznych, uzupełniania EDM danymi uzyskanymi od pacjenta drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego stawiennictwa pacjenta w placówce medycznej tylko w celu np. przedstawienia brakujących wyników badań;

w obszarze organizacyjnym oraz kosztów leczenia:

 • usprawnienie procesu obsługi pacjentów;
 • zwiększenie efektywności pracy personelu;
 • podniesienie jakości obsługi pacjenta;
 • reorganizacja pracy personelu pozwalająca na wydłużenie czasu jaki personel medyczny może poświęcić bezpośrednio pacjentowi;
 • optymalizacja kosztów funkcjonowania podmiotu leczniczego;
 • ograniczenie czasu przebywania pacjenta w placówce medycznej poprzez poprawę zarządzania godzinami pracy i godzinami szczytu oraz poprawą kierowania pacjentów do odpowiednich lekarzy i specjalistów;
 • wyeliminowanie zbędnych wizyt w podmiocie leczniczym.

Uruchomienie usług elektronicznych takich jak Audiotransfer, Videowymiana i Teledokumentacja umożliwi kontaktowanie się pacjenta z personelem medycznym poprzez narzędzia ICT, bez konieczności osobistego stawienia się w placówce. jest to szczególnie istotne w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, po zabiegach chirurgicznych oraz w izolacji. Usługi te, choć nie zastąpią całkowicie tradycyjnej formy kontaktu, będą miały istotny wpływ na poprawę dostępności do świadczeń medycznych i skuteczności leczenia, bowiem stan pacjenta będzie mógł być kontrolowany z większą częstotliwością na bazie przesyłanej przez pacjenta dokumentacji medycznej oraz plików audio i video. jednocześnie brak wysiłku fizycznego związanego z dotarciem do placówki medycznej, często znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania, wpłynie pozytywnie na proces rekonwalescencji i stan zdrowia oraz samopoczucie pacjenta. Projekt, poprzez rozwój infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania, wpłynie na zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie i poprawę dostępności usług publicznych świadczonych on-line dla mieszkańców województwa.

Poprzez wdrożenie projektu nastąpi podniesienie kwalifikacji personelu w zakresie wykorzystania technologii ICT w codziennej pracy, wyrównanie szans grup zawodowych na rynku pracy, w życiu społecznym i osobistym.
Projekt niewątpliwie wpłynie również na optymalizację kosztów funkcjonowania podmiotu – przesyt danych umożliwi pacjentom szybszy
powrót do aktywności zawodowej, a po stronie szpitala obniży koszty świadczeń.
W chwili obecnej. ze względu na ograniczenia technologiczne, zdalny kontakt pacjenta z podmiotem leczniczym i personelem medycznym jest utrudniony (istnieje ograniczenie liczby jednoczesnych połączeń). jak równi eż nie ma możliwości przesyłania elektronicznej dokumentacji medycznej. Deficyt w tym zakresie był dostrzegalny, niemniej to zwiększone zainteresowanie usługami medycznymi na odległość uwidoczniło, jak bardzo niedobory w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych utrudniają realizację zadań związanych z procesem leczenia i opieką nad pacjentem.Rozszerzenie zakresu oferowanych e-usług poprzez inwestycję w TIK stało się konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, w szczególności z grup ryzyka: w wieku
60+, w trakcie leczenia onkologicznego lub z innymi chorobami przewlekłymi.

Cele projektu są zgodne zarówno z celem szczegółowym priorytetu inwestycyjnego 2c, jakim jest .,Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących usługi publiczne”, jak i celem szczegółowym działania 3.2: ..zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne”. Efektem realizacji projektu będzie uruchomienie 3 e-usług (A2C) w podmiocie leczniczym, a zatem nastąpi zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną. Rezultatem zwiększenia wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie w procesie komunikacji między pacjentami, placówką opieki zdrowotnej i personelem medycznym będzie zwiększenie liczby osób korzystających z usług publicznych on-line.

Kalendarium

DataOpisZdjęcie
18/03/2021podpisanie umowy pomiędzy Województwem Warmińsko Mazurskim a SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie na dofinansowanie projektu. 
01/02/2022podpisanie umowy z wykonawcą na wdrożenie e-usług poprzez rozbudowę serwera teleinformatycznego.