Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - etap II

Informacja o dofinansowaniu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Nr umowy o dofinansowanie

RPWM.03.02.00-28-0006/18-00

Informacje ogólne

1.2 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
1.3 Numer i nazwa Osi priorytetowej: Cyfrowy region RPWM.03.00.00
1.5 Numer i nazwa Działania: RPWM.03.02.00 E-zdrowie

Wartość projektu

Wartość ogółem: 1 484 807,78 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 484 807,78 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 262 086,63 zł

Okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-06-14
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2019-06-14
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2021-05-28

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wdrożenie elektronicznych usług publicznych: e-rejestracja, e-wywiad oraz e-kontrahent jak i modułów mających na celu usprawnienie wewnętrznej organizacji pracy placówki (usług wewnątrzadministracyjnych). Posiadana infrastruktura umożliwi wdrożenie e-usług publicznych, które udostępniane będą na zewnątrz jednostki (pacjenci, podmioty współpracujące) oraz w obrębie jednostki (personel szpitala). Wdrożony system elektronicznych usług publicznych umożliwi elektroniczną realizację usług polegających na dostarczaniu różnym grupom interesariuszy informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów jej wyszukiwania oraz zdalnych kontaktów pomiędzy Szpitalem, a pacjentami i innymi podmiotami medycznymi, kontrahentami jednostki. Dostęp do e-usług możliwy będzie dla wszystkich pacjentów korzystających z usług jednostki, zewnętrznych placówek medycznych i innych podmiotów współpracujących ze Szpitalem. Zakres projektu dobrany został w taki sposób aby przy ograniczonej ilości środków, jaką dysponuje Wnioskodawca osiągnąć najbardziej optymalne i efektywne rozwiązanie, dzięki któremu spełnione zostaną cele i założenia projektu. Najważniejsze etapy realizacji projektu:

 1. uzyskanie dofinansowania;
 2. powołanie zespołu projektowego;
 3. przygotowanie, ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowań w ramach PZP:
  a) wyboru inżyniera projektu;
  b) promocji projektu;
  c) dostawy oprogramowania;
 4. monitorowanie realizacji umów z wykonawcami;
 5. monitorowanie projektu w okresie trwałości projektu.

Projekt realizuje zapisy SZOOP 3 Cyfrowy region Działania 3.2 E-zdrowie. Zakłada zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- podmiocie świadczącym publiczne usługi zdrowotne, tworzenie e-usług, wymianę danych z P1.

Cele realizacji projektu

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie liczby i jakości usług publicznych udostępnianych w formie elektronicznej w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Projekt bezpośrednio wpisuje się w realizację założeń SzOOP RPO WiM 2014-2020:

 1. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi RPWM.03.02.00, ID: efrr/16187 suma kontrolna: 7167-719d-40fd-6403-411b-4885-e2fa-dcec 4/13 zdrowotne – nastąpi poprzez udostępnienie e-usług;
 2. Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej – projekt dostarcza 3 usługi dla pacjentów, które pozwolą na zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez optymalizację procesów po stronie Szpitala. Dostępność usług zgodnych z WCAG 2.0 przyczyni się również do zwiększenia dostępności tych świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i zmniejszenia ich wykluczenia;
 3. Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: umożliwiających przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania technologiczne zapewnią również interoperacyjności z platformą krajową.

 

Projekt kierowany jest przede wszystkim do następujących grup docelowych:

 • mieszkańców województwa Warmińsko-Mazurskiego jak również innych województw, którzy kierowani są do placówki na leczenie – pacjenci Szpitala, ich rodziny, opiekunowie prawni;
 • pracowników szpitala;
 • pozostałych podmiotów (lekarzy specjalistów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, przedstawicieli ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, kontrahentów) sprawujących szeroko pojętą opiekę zdrowotną nad pacjentami leczonymi w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

 

Projekt pozwoli na osiągnięcie celów szczegółowych służących zarówno pacjentom, kontrahentom jak i pracownikom szpitala do których Wnioskodawca zalicza:

 • Zwiększanie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Zwiększenie stopnia usamodzielnienia pacjentów poprzez uzyskanie dostępu do e-usług wdrażanych w ramach projektu.
 • Rozbudowa systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), dostosowującej działalność Szpitala do znowelizowanych przepisów prawa;
 • Ustandaryzowanie i przyspieszenie przepływu informacji w placówce.
 • Możliwość rezerwacji wizyt za pomocą Internetu i urządzeń mobilnych (e-rejestracja).
 • Podniesienie jakości i obniżenie kosztów usług publicznych.
 • Wzrost zadowolenia z korzystania z usług zdrowotnych oraz świadomości zdrowotnej mieszkańców.
 • Likwidacja barier rozwojowych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 • Usprawnienie podziału pracy w poradniach oraz oddziałach szpitalnych.
 • Oszczędność czasu pracowników Szpitala w wyniku skrócenia czasu obsługi pacjentów.

Wprowadzonych zostanie łącznie 9 e-usług, w tym 3 e-usługi publiczne – adresowane do użytkownika zewnętrznego – mieszkańca regionu (A2C) oraz firm (A2B) oraz 6 usług adresowanych do pracowników Wnioskodawcy – użytkownika wewnętrznego – usługi wewnątrzadministracyjne (A2A).

Kalendarium

DataOpisZdjęcie
28/03/2019podpisanie umowy pomiędzy Województwem Warmińsko Mazurskim a SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie na dofinansowanie projektu.
10/08/2020Podpisanie umowy na wdrożenie, instalację oraz wdrożenie elektronicznych usług publicznych: e-rejestracja, e-wywiad, e-kontrahent oraz modułów: Apteka, Apteczka oddziałowa, Blok operacyjny, Punkt pobrań, Rehabilitacja, Kalkulacja kosztów leczenia