„Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWIA z WMCO w Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury”

Logo projektu

Informacje ogólne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie rozpoczął realizację projektu nr POIS.09.02.00-00-0135/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWIA z WMCO w  Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury”

Projekt przewiduje: zakup jednego nowego akceleratora i budowę jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do infrastruktury jednostki. Nowy bunkier zostanie wybudowany na terenie szpitala, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i będzie połączony funkcjonalnie z istniejącym Zakładem Radioterapii.

istniejącym Zakładem Radioterapii.

Wartość projektu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 22 248 195,00 PLN

WYDATKI KWALIFOKOWALNE: 22 234 500,00 PLN

DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 18 910 965,75 PLN

DOFINANSOWANIE DOTACJA CELOWA: 3 337 229,25 PLN

ŚRODKI WŁASNE: 13 695,00 PLN

Cele realizacji projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych, a przez to poprawa wskaźnika przeżywalności oraz poprawa jakości życia chorych, powrót do wykonywania zawodu osób z przebytą chorobą nowotworową.

Cele szczegółowe:

  • wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,
  • koncentracja wykonywania zabiegów kompleksowo,
  • poprawa szybkości oraz precyzji leczenia,
  • poprawa jakości i trafności leczenia,
  • zwiększenie dostępności pacjentów do nowoczesnych technik leczenia radioterapią.

Cel bezpośredni (płaszczyzna rezultatu): zapewnienie świadczeń 49224 osób w skali roku w unowocześnionym technologiczne Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie; zapewnienie 500 nowym/dodatkowym osobom w skali roku świadczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

Cel Działania (płaszczyzna produktu): zakup 1 akceleratora oraz budowa 1 bunkra w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie.

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyniać się będzie do poprawy jakości świadczeń, niwelowania nierówności w dostępie do usług, doprowadzając do poprawy zdrowia obywateli Polski i zapewniania odpowiedniej liczby osób aktywnych zawodowo.

Informacje dodatkowe

Informujemy o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC .

Kalendarium

DataOpisZdjęcie
28/12/2017Podpisanie umów o dofinansowanie POIiŚ 
15/02/2021Otwarcie Zakładu Radioterapii w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie. W uroczystościach wzięli udział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski oraz wojewoda warmińsko-mazurski, Artur Chojecki.

Załączniki

HarmonogramHarmonogram