Profilaktyka raka piersi - na ratunek życia

Informacja o dofinansowaniu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Nr umowy o dofinansowanie

RPWM.10.07.00-IZ.00-28-005/18

Informacje ogólne

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy
Numer i nazwa Działania: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Wartość projektu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 830 557,37 zł
WYDATKI KWALIFOKOWALNE: 1 830 557,37 zł
DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 1 554 557,37 zł
ŚRODKI WŁASNE: 276 000 zł

Okres realizacji projektu

od: 2019-07-01 do: 2022-05-31

Opis projektu

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka, tj. dla kobiet w wieku 50-64 lat, które nie wykonały badania mammograficznego w ciągu ostatnich 2 lat. Grupa docelowa objęta wsparciem będzie wynosiła 4000 osób, w tym 20% stanowiły będą kobiety, które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku nowotworów Raka piersi, a które kwalifikują się do udziału w projekcie. Projekt zakłada objęcie swoim zasięgiem głównie osoby zamieszkałe na obszarach „białych plam” w zakresie profilaktyki raka piersi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, tj. w Olsztynie, Elblągu i powiatach: działdowskim, ełckim, iławskim, oleckim, piskim.

Pierwszym etapem projektu są działania informacyjno-edukacyjne mające na celu poinformowanie oraz zainteresowanie kobiet możliwością wykonania badań profilaktycznych. Ponadto, zaplanowana jest organizacja serii spotkań edukacyjnych, które odbywać się będą w grupach 25-55 osób w salach konferencyjnych oraz szkolnych/wykładowych. Szkolenia obejmować będą część teoretyczną o przyczynach powstawania nowotworów piersi, badaniach profilaktycznych istniejących/dostępnych, profilaktyce pierwotnej (właściwej diecie, aktywności fizycznej i innych działań pozwalających zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi) oraz warsztaty z samokontroli na manekinach (b. istotne z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej i świadomości problematyki). Spotkania edukacyjne będą trwały do 4 godzin, w trakcie uczestniczki będą mogły skorzystać z cateringu.

W kolejnym etapie zostaną wykonane badania diagnostyczne pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego. Na podstawie wyników badania mammograficznego lekarz podejmie decyzje (potwierdzoną pisemnie) dotyczącą dalszego postępowania.

Cele realizacji projektu

Głównym celem projektu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi oraz podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację działań profilaktycznych w zakresie raka piersi. Przyczyni się to do zmniejszenia poziomu dezaktywizacji zawodowej ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących oczekiwanych efektów:

  • eliminacja barier w dostępie do badań mammograficznych
  • zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców W-M z zakresu profilaktyki raka piersi
  • zwiększenie zgłaszalności na badania mammograficzne
  • obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi
  • poprawa stanu zdrowia pracowników-aktywnych zawodowo mieszkańców województwa W-M

Grupa docelowa

Kryteria rekrutacyjne:

  • płeć: kobieta
  • wiek: 50-64 lata – weryfikowany na podstawie PESEL
  • miejsce zamieszkania: województwo W-M – weryfikowane na podstawie oświadczenia
  • pierwszeństwo badań mammograficznych dla osób zamieszkałych na obszarach „białych plam” –powyżej 65% uczestniczek projektu – weryfikowane na podstawie oświadczenia
  • badania mammograficzne dla kobiet, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku nowotworów raka piersi – weryfikowane na podstawie SIMP

O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie powyższych kryteriów, Uczestniczki Projektu będą przyjmowane do momentu osiągnięcia limitu osób. Zostanie również utworzona lista rezerwowa w przypadku większej liczby chętnych.

Na każdym etapie programu uczestniczka ma prawo zrezygnować z udziału, po potwierdzeniu tego na piśmie. Na bieżąco prowadzony będzie monitoring procesu naboru.

Rekrutacja będzie odbywać się przez cały okres trwania projektu, w biurze projektu oraz punktach POZ na terenie województwa W-M w czasie pracy placówek, a dodatkowo zostaną wyznaczone dwa dni w tygodniu gdzie rekrutacja odbywać się będzie w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także raz w miesiącu w soboty.

Kalendarium

DataOpisZdjęcie
01/07/2019Działania informacyjno-edukacyjne:

Termin: 01.07.2019-31.05.2022

W pierwszym etapie zostaną przygotowane materiały informacyjno-promocyjne (plakaty, ulotki, imienne zaproszenia, informacja na stronie internetowej). Celem tych działań jest poinformowanie szerokiej grupy mieszkanek naszego województwa o projekcie oraz dotarcie do potencjalnych uczestniczek i zachęcanie ich do udziału w projekcie oraz wykonanie badań profilaktycznych. W trakcie tego etapu zostanie również zorganizowana seria spotkań edukacyjnych w różnych miejscowościach na terenie województwa W-M.
 
02/09/2019Badania diagnostyczne piersi:

Termin: 02.09.2019 - 30.04.2022

Badania odbywać się będą pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego, specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej oraz techników elektroradiologii. Badania będzie można wykonać zarówno w naszej placówce jak i w mammobusach, które będą dojeżdżały do wielu Gmin w województwie W-M.