Dostosowanie infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiększenia możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych

Informacja o dofinansowaniu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

Logo projektu

Nr umowy o dofinansowanie

POIS.11.03.00-00-0140/22-00/908/2023/375

Informacje ogólne

1.2 Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1.3 Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI REACT-EU
1.4 Numer i nazwa Działania: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Wartość projektu

Wartość ogółem: 19 951 234,00
Wydatki kwalifikowalne: 19 281 702,04
Wnioskowane dofinansowanie: 19 281 702,04

Okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 31.03.2023r.
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 15.05.2023r.
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023r.

Opis projektu

Projektem objęte są działania w zakresie przebudowy i modernizacji oddziałów:

 • Kliniki Onkologii i Immunoonkologii,
 • Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastrologii i Kardiologii Onkologicznej,
 • Kliniki Chirurgii Onkologicznej,
 • Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chorób Piersi,

oraz doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną:

 • Bloku Operacyjnego
 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Najważniejsze etapy realizacji projektu:

 • realizacja robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie przebudowy i modernizacji ww. oddziałów wraz z nadzorem budowlanym pełnionym w trakcie realizacji robót budowlanych
 • zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia

Cele realizacji projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie kryzysowych działań naprawczych i zwiększenie możliwości udzielania świadczeń medycznych pacjentom onkologicznym, w obliczu zagrożeń epidemicznych takich jak oportunistyczne infekcje nowymi wariantami wysoce patogennych wirusów czy szczepów bakterii stanowiących szczególne zagrożenie dla chorych z zaburzeniami funkcji układu immunologicznego. Częściowa przebudowa infrastruktury szpitala wraz z doposażeniem i wymianą wyeksploatowanej aparatury medycznej i sprzętu pozwoli na realizację tego celu.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje działania mające na celu wzmocnienie infrastruktury szpitala w celu zachowania ciągłości, jakości oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych chorym onkologicznie w kontekście zagrożenia wynikającego z pandemii COVID-19 i innych sytuacji kryzysowych i obejmują następujące obszary:

 • wzmocnienie ciągłości opieki w zakresie tlenoterapii (gazów medycznych) – wykonanie nowej instalacji gazów medycznych z oprzyrządowaniem (panele medyczne),
 • wzmocnienie przestrzegania procedur epidemiologicznych – w tym izolacji pacjenta z podejrzeniem i zakażeniem chorobą zakaźną, poprzez: budowę izolatek i utworzenie śluz (pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta, a ogólną drogą komunikacyjną) w poszczególnych oddziałach,
 • wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez skuteczne reagowanie personelu medycznego (podjęcie działań interwencyjnych), których pacjent wymaga – wykonanie nowoczesnej instalacji przyzywowej,
 • zapewnienie drożności i eliminacja dróg krzyżujących się pod kątem sanitarno – epidemiologicznym w ciągach komunikacyjnych – bezkolizyjny przejazd w szybki i prosty sposób łóżkami typu OIOM pomiędzy salami, oddziałami – poszerzenie otworów drzwiowych,
 • zapewnienie zaplecza magazynowego do zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków ochrony indywidualnej i innego asortymentu, niezbędnych do realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym procedur wykonywanych u pacjentów objętych izolacją (tzw. reżimy sanitarne), wymagających odrębnego zabezpieczenia sprzętu i ww. asortymentu jednorazowego – przebudowa zaplecza higieniczno – sanitarnego oddziałów,
 • wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w dodatkowy zestaw narzędzi laparoskopowych pozwalający na usprawnienie pracy Bloku Operacyjnego i innych oddziałów poprzez skrócenie czasu oczekiwania pacjenta zakażonego SARS-COV-2 na wykonanie zabiegu.
 • wymianę ze względu na wiek (ponad 10 lat) i doposażenie bloku operacyjnego i Oddziału Intensywnej terapii w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną.
 • wykonanie zabudowy meblowej tj.: szaf ubraniowych dla pacjentów w salach chorych, blatów roboczych z zabudową w salach zabiegowych, szafek na środki czystości do pomieszczeń porządkowych, regałów magazynowych na potrzeby oddziałów objętych inwestycją.

Informacje dodatkowe

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.