Przejdź do treści strony

Nowe możliwości laboratorium

Szpitalne laboratorium zasilił najnowocześniejszy na rynku analizator Optilite do diagnostyki białek specyficznych. Dzięki niemu, jako pierwszy ośrodek w województwie możemy wykonywać specjalistyczne badania stosowane powszechnie w diagnostyce gammapatii monoklonalnych – w tym unikatowe testy Freelite® i Hevylite® zalecane w polskim i międzynarodowym schemacie diagnostycznym oraz systemie oceny zaawansowania choroby.

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Szpiczaka Mnogiego opublikowała w 2009 roku wytyczne zalecające pomiar stężenia wolnych łańcuchów lekkich w surowicy, w konkretnych jednostkach i przypadkach klinicznych.

Testy Freelite® są zalecane do ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchów κ i λ immunoglobulin w surowicy oraz moczu. Uzyskane wyniki, zarówno stężenie każdego z łańcuchów osobno, jak również wartość współczynnika, wyrażona jako stosunek κ/λ, określanego mianem wskaźnika klonalności, są niezmiernie ważne w różnicowaniu chorób monoklonalnych i poliklonalnych.

Testy Hevylite® służą z kolei do ilościowego oznaczania par łańcuchów ciężki/lekki każdej z klas immunoglobulin. Pozwalają identyfikować i mierzyć stężenie cząsteczek, będących parami łańcuchów lekkich κ lub λ związanych z łańcuchami ciężkimi γ, μ i α, poszczególnych klas immunoglobulin, np. IgGκ, IgGλ, IgAκ, IgAλ, IgMκ, IgMλ. Wartość stosunku stężeń poszczególnych cząsteczek w jednej klasie immunoglobulin jest wskaźnikiem różnicującym choroby monoklonalne i poliklonalne.

Oznaczenia Hevylite® zapewniają wyższą czułość detekcji immunoglobulin monoklonalnych niż elektroforeza białek i czułość porównywalną lub lepszą niż immunofiksacja.

Testy mają udokumentowaną kliniczną wartość w monitorowaniu pacjentów z gammapatiami monoklonalnymi.

Ponadto analizator zapewnia możliwość oznaczania szeregu markerów białkowych rutynowo stosowanych w ocenie funkcji nerek (cystatyna C, Beta 2 mikroglobulina), diagnostyce anemii (haptoglobina), a także parametrów oceniających mobilizację układu immunologicznego (surowiczy amyloid A). Oznaczane są również parametry oceniające stopień zaawansowania niedoborów odporności (immunoglobuliny oraz ich podklasy), czy też dające możliwość rozpoznania niedoborów pokarmowych (prealbumina). Co więcej – wykonywanie oznaczeń takich jak: lipoproteina A oraz Apolipoproteina A1 daje szersze możliwości diagnostyczne oceny ryzyka chorób serca.

Niewątpliwie nowy analizator przyczyni się do poszerzenia profilu badań specjalistycznych wykonywanych w laboratorium i znacząco przyspieszy proces diagnozy oraz monitorowania leczenia.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter