Przejdź do treści strony

Inwestycje w rozwój Szpitala

Sprzęt do breast unit:

SPZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie pozyskał dotację z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 1 557 090 zł na zakup aparatury  i sprzętu medycznego dedykowanego breast unit. Umowa dotacji została podpisana w dniu 31.10.2017r. Wymagany wkład własny w wysokości 2% zostanie pokryty ze środków własnych Szpitala. Ze środków pozyskanych z dotacji zakupiono następujący sprzęt:

 • Mobilny aparat rentgenowski z detektorem cyfrowym dedykowanym do śródoperacyjnej radiologii tkanek, funkcjonalność tomosyntezy za cenę 615,9 tys. zł
 • Aparat ultrasonograficzny wyposażony w dotykowy panel sterujący o przekątnej ekranu min. 12 cali z możliwością wpisywania danych pacjenta za cenę 699,9 tys. zł
 • Detektor do wykonywania biopsji węzła wartowniczego za cenę 83 tys. zł

Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna w dotacji Ministerstwa Zdrowia przyczyni się do polepszenia infrastruktury medycznej SP ZOZ MSWiA z W-CO w Olsztynie, w wyniku czego nastąpi:

 • poprawa jakości i trafności leczenia pacjentek chorujących na nowotwory piersi,
 • poprawa szybkości oraz precyzji leczenia,
 • zwiększenie dostępności pacjentek do nowoczesnych technik leczenia nowotworów piersi,
 • koncentracja wykonywania zabiegów kompleksowo,

co umożliwi uzyskanie miana ośrodka Breast Cancer Unit.

Dążenie do utworzenia ośrodka Breast Cancer Unit wpisuje się w działania restrukturyzacyjne przyjęte w dokumencie: „Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie” z dnia 25.09.2017r. ( sporządzony na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy a dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), w którym  określono: Szpital przewiduje rozwój w działalności medycznej – zgodnej z Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zatwierdzonymi przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 29.06.2016r.)” i w strategię Szpitala  ujętą w „Sprawozdaniu z działalności oddziałów i poradni onkologicznych za rok 2016” (przyjętym przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 21.06.2017 r. Uchwałą nr XXVIII/636/17). W ww dokumencie przyjęto, iż na bazie specjalistycznej kadry i zasobów oraz dotychczasowych osiągnięć Zakładu w dziedzinie onkologii planowane jest utworzenie – Breast Cancer Unit – w celu realizacji kompleksowego i interdyscyplinarnego leczenia raka piersi.

Aparaty cyfrowe Rtg, USG, EUS

Szpital pozyskał także dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w kwocie 4 032 500 zł. Umowa dotacji została podpisana w dniu 10.10.2017r. Ze środków pozyskanych z dotacji został zakupiony następujący sprzęt:

 • Zestaw do ultrasonografii endoskopowej z dwoma video gastroskopami ultrasonograficznymi wraz z dedykowaną myjnią i wyposażeniem za cenę 1.200 tys. zł,
 • Wielofunkcyjny aparat cyfrowy USG dedykowany do badań onkoolgicznych, naczyniowych wyposażony w dwupłaszczyznową sondę endorektalną za cenę 394,26 tys. zł,
 • Wielofunkcyjny aparat cyfrowy USG dedykowany do badań onkoolgicznych, naczyniowych z wyposażeniem za cenę 431,94 tys zł,
 • Cyfrowy aparat Rtg z zawieszeniem sufitowym i wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni Rtg za cenę 1 348,5 tys. zł,
 • Cyfrowy mobilny aparat Rtg z ramieniem C i wyposażeniem za cenę 724,62 tys. zł, który umożliwia obrazowanie przewodów żółciowych i trzustkowych podczas wykonywania zabiegów cholangiopankreatografii wstecznej u pacjentów z żółtaczką mechaniczną w przebiegu patologii dróg żółciowych (choroba nowotworowa i kamica przewodowa), guzów trzustki, torbieli trzustki.

Dzięki zakupowi nowoczesnej aparatury do diagnostyki obrazowej, jakość badań diagnostycznych jak i zabiegów, będzie na najwyższym poziomie. Dzięki rozwiązaniom technologicznym skróci się czas badania i zmniejszy się konieczna moc promieniowania.

 Akcelerator

 W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, Szpital pozyskał dofinansowanie w kwocie 12 mln zł na realizację I etapu projektu inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ  MSWiA z WMCO w Olsztynie”. Na dofinansowanie składają się środki Unii Europejskiej w kwocie 10,2 mln  zł oraz  dotacja z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 1,8 mln zł stanowiąca 15% wkład własny.

Pierwszy etap rozbudowy Zakładu Radioterapii obejmuje: demontaż wyeksploatowanego akceleratora, adaptację istniejącego bunkra do potrzeb nowego akceleratora, dostawę nowego akceleratora, dostosowanie nowego akceleratora do posiadanych systemów informatycznych oraz rozbudowa systemów planowania  i modernizacja posiadanego sprzętu dozymetrycznego na potrzeby nowego akceleratora. Zadanie będzie realizowane do marca 2018r.

Modernizacja obiektów

 Pracownia cytostatyków

W grudniu br. zostaną przeprowadzone prace związane ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w obiektach szpitalnych, polegające na adaptacji części pomieszczeń byłej pralni na pracownię cytostatyków. Wartość zadania 470 000 zł brutto. Zadanie zostanie sfinansowane z dotacji pozyskanej z MSWiA.

Blok operacyjny

W dniach 15 – 27 grudnia 2017r. zostanie przeprowadzony remont bloku operacyjnego. Wartość zadania 208 938,43 zł Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych Szpitala.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter