Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii

www.dreamsart.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie rozpoczął realizację projektu nr POIS.09.02.00-00-0122/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap nr 1 wymiana istniejącego akceleratora wraz z adaptacją istniejącego bunkra na potrzeby instalacji oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

„Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWIA z WMCO w Olsztynie – etap nr 1 wymiana istniejącego akceleratora wraz z adaptacją istniejącego bunkra na potrzeby instalacji oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury”

Przedmiotem projektu jest unowocześnienie aparatury medycznej i sprzętu wykorzystywanego na potrzeby pacjentów Zakładu Radioterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie poprzez wymianę akceleratora liniowego na nowy wraz z niezbędną do jego poprawnego działania infrastrukturą techniczną i informatyczną. Wsparcie dotyczyć będzie elementów służących leczeniu chorób nowotworowych, a zatem chorób które stanowią jedne z najistotniejszych problemów zdrowotnych osób dorosłych.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych, a przez to poprawa wskaźnika przeżywalności oraz poprawa jakości życia chorych, powrót do wykonywania zawodu osób z przebytą chorobą nowotworową.

Cele szczegółowe:

    • wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,
    • koncentracja wykonywania zabiegów kompleksowo,
    • poprawa szybkości oraz precyzji leczenia,
    • poprawa jakości i trafności leczenia,
    • zwiększenie dostępności pacjentów do nowoczesnych technik leczenia radioterapią.

Cel bezpośredni (płaszczyzna rezultatu): zapewnienie świadczeń 2076 osobom w skali roku w unowocześnionym technologicznie (poprzez wymianę aparatury medycznej) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie; zapewnienie 100 nowym/dodatkowym osobom (48824 – wartość kumulatywna) w skali roku świadczeń w unowocześnionym technologicznie (poprzez wymianę aparatury medycznej) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Cel Działania (płaszczyzna produktu): wymiana akceleratora w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja projektu, poprzez unowocześnienie infrastruktury i poprawę jej jakości przyczyniać się będzie do poprawy jakości świadczeń, niwelowania nierówności w dostępie do usług, doprowadzając do poprawy zdrowia obywateli Polski i zapewniania odpowiedniej liczby osób aktywnych zawodowo. Jednocześnie wymiana aparatury i sprzętu poprawi nie tylko skuteczność działania w ujęciu medycznym, ale również zwiększy efektywność podmiotu wnioskodawcy w ujęciu kosztowym.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 953 157,26 PLN

WYDATKI KWALIFOKOWALNE: 11 950 672,66 PLN

DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 10 158 071,76 PLN

DOFINANSOWANIE DOTACJA CELOWA: 1 792 600,90 PLN

ŚRODKI WŁASNE: 2 484,60 PLN

Harmonogram realizacji projektu >>

Kalendarium

Informujemy o możliwości sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC .


14 grudnia 2017 – podpisanie umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie na wymianę akceleratora oraz prace dostosowawcze w bunkrze. Galeria>>