INFORMATYZACJA III

„Wdrożenie usług E-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie”.


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie usług E-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie”

1.2 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1.3 Numer i nazwa Osi priorytetowej: Cyfrowy region RPWM.03.00.00

1.5 Numer i nazwa Działania: RPWM.03.02.00 E-zdrowie

Wartość ogółem: 7 331 415.00
Wydatki kwalifikowalne: 5 253 490.00
Wnioskowane dofinansowanie: 4 465 466.50

Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-12-19
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2017-09-01
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2018-12-31

Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozwój systemu informatycznego Szpitala w kierunku zapewnienia możliwości świadczenia e-usług z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
• zapewnienie możliwości udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.
• przekazywanie informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej,
• dostęp on-line pacjentów do własnej dokumentacji medycznej,
• wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia.
• udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej na krajowej platformie P1.

 


Kalendarium


24 lipca 2018 – podpisanie umowy dostawę komputerów stacjonarnych z zainstalowanym pakietem oprogramowania biurowego, monitorów, komputerów przenośnych, dostawę i instalację, oprogramowania antywirusowego, dostawę i instalację i konfigurację infokiosków, dostawę projektorów

17 lipca 2018 – podpisanie dwóch umów: na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i na dostawę systemów wirtualizacji, serwerowych systemów operacyjnych, licencji dostępowych, serwerów aplikacyjnych, serwerów baz danych, macierzy aplikacyjnej, systemu archiwizacji i backupu danych, zasilacza UPS.

26 kwietnia 2018 – podpisanie umowy na rozbudowę sieci informatycznej wraz z dostawą urządzeń aktywnych sieci w formule zaprojektuj i wybuduj

29 września 2017 – podpisanie umowy na świadczenie usług Inżyniera Projektu polegających na specjalistycznym wsparciu projektu.

30 czerwca 2017 – podpisanie umowy pomiędzy Województwem Warmińsko Mazurskim a SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie na dofinansowanie projektu informatyzacyjnego.

PP1K

PP3K