Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na zakupy inwestycyjne

Rodzaj dotacji

Dotacja celowa

Nazwa zadania

ZAKUP SPRZĘTU I OPROGARMOWANIA INFORMATYCZNEGO

Wartość finansowania/dofinansowania

205 993,00 PLN

Całkowita wartość zadania

1 065 180,00 PLN

Opis zadania

Głównym celem projektu było zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie w procesie komunikacji między pacjentami, placówką opieki zdrowotnej oraz personelem medycznym.
W ramach projektu przeprowadzono rozbudowę i modernizację serwera teleinformatycznego oraz wdrożono oprogramowanie umożliwiające zaawansowane zarządzanie połączeniami audio, wideo oraz IP. Inwestycja umożliwiła uruchomienie w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, 3 e-usług: audiotransferu, videowymiany i teledokumentacji.