Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki publiczne przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej

Rodzaj dotacji

Dotacja celowa

Nazwa zadania

DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW SP ZOZ MSWIA Z W-MCO W OLSZTYNIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

Wartość finansowania/dofinansowania

1 871 134,15 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa w roku 2021 wynosiło 1 371 134,94 PLN, a w roku 2022 wynosiło 499 999,21 PLN.

Całkowita wartość zadania

2 836 097,07 PLN

Opis zadania

Celem projektu jest dostosowanie obiektów szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, pracowników oraz mienia szpitala.
Inwestycja wpłynie na poprawę komfortu pacjentów i ich rodzin. Budynki, w których będą przebywać pacjenci będą dostosowane do aktualnych wymagań przeciwpożarowych. Obiekty zostaną wyposażone w infrastrukturę poprawiającą bezpieczną ewakuację ludzi podczas pożaru zwłaszcza osób z ograniczoną zdolnością ruchową.

Planowany zakres prac do wykonania:

  • wydzielenie stref przeciwpożarowych w budynkach szpitala,
  • rozbudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • rozbudowa instalacji alarmowej ppoż,
  • zwiększenie ilości hydrantów,
  • zastosowanie przeciwpożarowych włączników prądu w budynkach szpitala,
  • wyposażenie klatek schodowych w systemy oddymiania.