Przejdź do treści strony

Dalsza kontynuacja informatyzacji Szpitala

W dniu 28-03-2019 r. Dyrektor SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie, Krystyna Futyma, podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim o dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – etap II”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie elektronicznych usług publicznych: e-rejestracja, e-wywiad oraz e-kontrahent jak i modułów mających na celu usprawnienie wewnętrznej organizacji pracy placówki (usług wewnątrzadministracyjnych). Posiadana infrastruktura umożliwi wdrożenie e-usług publicznych, które udostępniane będą na zewnątrz jednostki (pacjenci, podmioty współpracujące) oraz w obrębie jednostki (personel szpitala). Wdrożony system elektronicznych usług publicznych umożliwi elektroniczną realizację usług polegających na dostarczaniu różnym grupom interesariuszy informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów jej wyszukiwania oraz zdalnych kontaktów pomiędzy Szpitalem, a pacjentami i innymi podmiotami medycznymi, kontrahentami jednostki. Dostęp do e-usług możliwy będzie dla wszystkich pacjentów korzystających z usług jednostki, zewnętrznych placówek medycznych i innych podmiotów współpracujących ze Szpitalem. Zakres projektu dobrany został w taki sposób aby przy ograniczonej ilości środków, jaką dysponuje Wnioskodawca osiągnąć najbardziej optymalne i efektywne rozwiązanie, dzięki któremu spełnione zostaną cele i założenia projektu.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

  • Wartość ogółem: 1 567 051.00
  • Wydatki kwalifikowalne: 1 567 051.00
  • Wnioskowane dofinansowanie: 1 331 993.35

Okres realizacji projektu:

  • Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-06-14
  • Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2019-06-14
  • Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2021-06-15

Strona informacyjna projektu

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter