Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

Procedura przyjęcia na praktyki indywidualne/staże kierunkowe.

  • Podanie o przyjęcie na praktyki/staż – należy złożyć w kancelarii; powinno zawierać dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr dowodu osobistego i PESEL oraz zgodę opiekuna praktyki/stażu z jego podpisem i pieczątką z informacją o uzgodnionym terminie praktyki/stażu.

UWAGA: podanie należy złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyki/stażu z uwagi na procedurę obiegu dokumentów.

  • Ksero dokumentów wymienionych we wzorze umowy z SP ZOZ MSWiA Z W-MCO w Olsztynie (na stronie w załączeniu) – dostarczyć do Działu Organizacji i Kadr najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu.
  • Szkolenie BHP – obowiązkowe, przeprowadzane na sali konferencyjnej (budynek D, II piętro) we wtorki o godz. 9.00. należy zaliczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu.

Niedostarczenie kompletu dokumentów oraz brak udziału w szkoleniu BHP skutkuje
niedopuszczeniem do rozpoczęcia praktyki/stażu.

  • Praktyki indywidualne płatne – rozliczane są w dniu rozpoczęcia praktyki, druk do wniesienia opłaty należy pobrać w Dziale Organizacji i Kadr, a następnie wpłacić należną kwotę w Kasie szpitala (parter budynek F, czynna w godz. 8.00-14.00).

Regulamin realizacji indywidualnych praktyk studenckich

Wzór umowy o organizację indywidualnej praktyki studenckiej

Wzór porozumienia staż kierunkowy

Wzór porozumienia staż podyplomowy