Najwyższa jakość i bezpieczeństwo świadczenia usług w celu zapobiegania kardiotoksyczności w leczeniu chemioterapią

Informacja o dofinansowaniu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Logo projektu

Nr umowy o dofinansowanie

RPWM.09.01.01-28-0087/20-00 z dnia 29.01.2021r.

Informacje ogólne

Oś priorytetowa 9- „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”
Działania 9.1- „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Poddziałania 9.1.1- „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”

Wartość projektu

Wartość projektu: 2 099 388, 26 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 696 264,67 zł

Okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-06-15
Data finansowego zakończenia realizacji projektu : 2023-12-30

Opis projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne polegające na przebudowie dwóch sal łóżkowych na salę intensywnego nadzoru oraz zakupiona zostanie aparatura medyczna i elektroniczny system wspierania leczenia chemioterapią.

Cele realizacji projektu

Cel  główny projektu

Wsparcie szpitala w infrastrukturę medyczną tj. sprzęt i aparaturę oraz system informatyczny w celu

umożliwienia zapobiegania kardiotoksyczności u pacjenta leczonego chemioterapią.

Cele szczegółowe

 • Poprawa bezpieczeństwa pacjenta poprzez wdrożenie kardioonkologii – zastosowanie jednoczesnego leczenia onkologicznego oraz terapii kardiologicznej.
 • Zmniejszenie ryzyka powikłań po zabiegach onkologicznych.
 • Wdrożenie indywidualnych planów terapii dostosowanych do potrzeb pacjenta

Grupa docelowa

Realizacja projektu zapewni wsparcie w leczeniu chemioterapią pacjentów ze współistniejącymi chorobami układu krążenia, poprzez  zastosowanie jednoczesnego leczenia onkologicznego oraz terapii kardiologicznej.

Projekt skierowany jest do pacjentów, u których w wyniku terapii onkologicznej wystąpiła kardiotoksyczność. Wdrożenie elektronicznego systemu wspierania leczenia chemioterapią umożliwi opracowanie indywidualnego planu terapii, który uwzględniać będzie obciążenia kardiologiczne.

Z efektów projektu skorzystają pacjenci, u których bez nowoczesnego i bezpiecznego monitorowania nie jest możliwa kontynuacja leczenia onkologicznego. Wczesne rozpoznanie kardiotoksyczności umożliwia bezpieczną modyfikację i kontynuację rozpoczętego procesu terapeutycznego.

Informacje dodatkowe

Działania podjęte w ramach realizacji projektu

 1. Zakup sprzętu i wyposażenia oraz systemu informatycznego w celu umożliwienia zapobiegania kardiotoksyczności u pacjenta leczonego chemioterapią, w tym:
 • echokardiografu;
 • zestawu kardiomonitorów ze stacją monitorowania;
 • kardiostymulatora;
 • defibrylatora;
 • pomp strzykawkowych;
 • łóżek do intensywnego nadzoru;
 • elektronicznego systemu wspierania leczenia chemioterapią

Zakupiony sprzęt służy zlecaniu, weryfikacji zleceń, produkcji oraz rozliczaniu produkcji i podania leków cytotoksycznych.

 1. Wykonanie prac budowlanych, których efektem będzie utworzenia sali intensywnego nadzoru wraz z punktem pielęgniarskim.

Inne zadnia wynikające z realizacji projektu tj: promocja, prace przygotowawcze, studium wykonalności.

Rezultaty projektu

 • wyposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną
 • wsparcie w leczeniu chemioterapią pacjentów ze współistniejącymi chorobami układu krążenia, poprzez zastosowanie jednoczesnego leczenia onkologicznego oraz terapii kardiologicznej
 • bezpieczne i nowoczesne postępowanie u pacjenta onkologicznego
 • zmniejszenie ryzyka powikłań powstałych w wyniku terapii onkologicznej
 • rozszerzenie oferty medycznej poprzez wdrożenie nowych metod postępowania i leczenia

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/poliklinika/public_html/poliklinika.net.odzysk.kwiecien.18-2021/wp-content/themes/imedica/single-projekty_unijne.php on line 102

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/poliklinika/public_html/poliklinika.net.odzysk.kwiecien.18-2021/wp-content/themes/imedica/single-projekty_unijne.php on line 105

Kalendarium

DataOpisZdjęcie