Najwyższa jakość i bezpieczeństwo świadczenia usług w celu zapobiegania kardiotoksyczności w leczeniu chemioterapią

Informacja o dofinansowaniu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Logo projektu

Nr umowy o dofinansowanie

RPWM.09.01.01-28-0087/20-00 z dnia 29.01.2021r.

Informacje ogólne

Oś priorytetowa 9- „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”
Działania 9.1- „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Poddziałania 9.1.1- „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”

Wartość projektu

Wartość projektu: 2 045 612,70 PLN
Wartość dofinansowania: 1 738 461,70 PLN
Środki własne: 19 793,16 PLN
Inne źródła finansowana: 287 357,84 PLN

Okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-06-15
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2021-06-24
Data finansowego zakończenia realizacji projektu : 2022-06-30

Opis projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie szpitala w infrastrukturę medyczną (sprzęt i aparaturę, oraz system informatyczny) w celu umożliwienia zapobiegania kardiotoksyczności u pacjenta leczonego chemioterapią.
SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie otacza opieką pacjentów onkologicznych szczególnie narażonych na powikłania kardiologiczne. W związku z powyższym w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów planuje się zakup tj.:

  • echokardiograf- 1szt.,
  • zestaw kardiomonitorów- 5szt.,
  • kardiostymulator – 1szt.
  • defibrylator-1szt.
  • pompy strzykawkowe -15szt.
  • łóżka do intensywnego nadzoru- 5szt.
  • EKG 12-kanałowy – 1szt.
  • Elektroniczny system leczenia chemioterapią- 1szt.

Cele realizacji projektu

Poprawa dostępności usług medycznych,
podniesienie bezpieczeństwa pacjentów poprzez wdrożenie kardioonkologii,
zmniejszenie ryzyka powikłań dzięki uruchomieniu Sali intensywnego nadzoru, wyposażonej w nowoczesny sprzęt medyczny,
możliwość opracowania indywidualnego planu terapii dl konkretnego pacjenta, który uwzględniać będzie jego obciążenia kardiologiczne i wdrożenie elektronicznego systemu wspierania leczenia chemioterapią.

Kalendarium

DataOpisZdjęcie
29/01/2021Podpisanie umowy pomiędzy Województwem Warmińsko Mazurskim a SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie na dofinansowanie inwestycji.
24/06/2021Podpisanie umów na dostawę sprzętu medycznego:
Umowa nr 206/ZPZ/21 zawarta z firmą EMTEL Śliwa Sp.k. na dostawę zestawu kardiomonitorów o wartości 108.000,00zł
Umowa nr 207/ZPZ/21 zawarta z firmą Famed Żywiec Sp. z o.o. na dostawę łóżek do intensywnego nadzoru o wartości 35.532,00zł
- Umowa nr 208/ZPZ/21 zawarta z firmą Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. na dostawę pomp strzykawkowych o wartości 64.800,00zł
- Umowa nr 209/ZPZ/21 zawarta z firmą GE Medical System Polska Sp. z o.o. na dostawę echokardiografu o wartości 699.978,00zł
- Umowa nr 210/ZPZ/21 zawarta z firmą KREDOS. na dostawę EKG-12 kanałowego o wartości 5.698,00zł
- Umowa nr 211/ZPZ/21 zawarta z firmą Walmed Sp. z o.o. na dostawę defibrylatora o wartości 29.400,60zł