E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

Informacja o dofinansowaniu

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Porozumienie o dofinansowaniu projektu zostało podpisane 25 października 2019 roku

Tytuł projektu

E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

Informacje ogólne

Projekt „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” jest realizowany w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Założeniem strategicznym Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 16 podmiotów leczniczych (1 szpital kliniczny, 12 wielospecjalistycznych i 3 specjalistyczne) poprzez udostępnienie wysokiej jakości e-usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i obsługi procesu zdalnej rejestracji on-line pacjentów.

Poprawa kluczowych parametrów usług publicznych zostanie uzyskana poprzez wdrożenie rozwiązań IT umożliwiających:

 • zdalną elektroniczną obsługę istotnej części spraw pacjentów związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w fazie wejścia (rejestracja) do szpitala/przychodni jak również w fazie wyjścia (uzyskanie dokumentacji),
 • bezpieczną i efektywną wymianę danych w formie elektronicznej, zwłaszcza danych medycznych, która przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów poprzez możliwość wykorzystania historii choroby w procesie leczenia.

 

Oczekiwanym efektem ma być większa wygoda i skrócenie czasu realizacji w/w typów spraw pacjentów oraz zmniejszenie ich osobistych obciążeń organizacyjnych lub administracyjnych.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu – 140 650 988,12 PLN

Wartość dofinansowania – 140 649 621,51 PLN, w tym:

 • 119 031 774,68 PLN – budżet środków europejskich

 • 21 617 846,83 PLN – budżet państwa

Okres realizacji projektu

od 2019-11-04 do 2023-12-31

Cele realizacji projektu

Ustalono następujące trzy cele główne Projektu:

 1. Zwiększenie dostępności EDM pacjenta w procesie jego leczenia poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-EDM;
 2. Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poradni AOS i POZ Partnerów poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-Rejestracja;
 3. Podniesienie poziomu rozeznania pacjentów w zakresie dostępności i rodzaju świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Partnerów oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb zdrowotnych przez zarządzających i nadzorujących podmioty lecznicze poprzez wdrożenie e-usługi e-Analizy.

 

Realizacja Projektu i dobór usług publicznych udostępnianych w jego ramach wynika bezpośrednio z analizy potrzeb i problemów pacjentów, którzy jako najczęściej występujące wskazują:

 • utrudniony kontakt telefoniczny szczególnie w godzinach porannych rejestracji,
 • długi czas osobistego oczekiwania w rejestracji, brak nowoczesnych form świadczenia usług,
 • utrudniony odbiór wyników badań,
 • utrudnione uzyskanie dostępu do historii przebiegu choroby.

 

W związku z powyższym w Projekcie zostaną wdrożone 3 e-usługi, w tym 2 publiczne na najwyższym 5 poziomie dojrzałości (personalizacja):

e-EDM (A2C/A2B): e-usługa publiczna umożliwi pacjentowi dostęp poprzez Internet do jego EDM zgromadzonej w Dziedzinowych Systemach Informatycznych Partnerów. Pacjent, z wykorzystaniem Systemu P1, udostępni tę dokumentację podmiotom leczniczym. Dzięki dostosowaniu tych systemów do wymagań interoperacyjności EDM będzie dostępna w procesie leczenia, co zwiększy efektywność i poziom bezpieczeństwa pacjentów poprzez dostęp personelu medycznego do wiarygodnych danych dotyczących historii choroby pacjenta. Usługa umożliwi wymianę EDM w ramach SIM.

e-Rejestracja (A2C): e-usługa umożliwi pacjentowi zdalną rezerwację (zmianę, odwołanie) terminu realizacji wybranego świadczenia opieki zdrowotnej oferowanego przez podmioty lecznicze uczestniczące w Projekcie. Pacjent będzie mógł dokonać samodzielnego wyboru podmiotu leczniczego, w którym chciałby skorzystać ze świadczenia opieki zdrowotnej (o ile takie świadczenie jest przez ten podmiot realizowane). e-Rejestracja będzie udostępniana przez przeglądarkę internetową oraz będzie wymagała posiadanie konta użytkownika. Pacjent dokona rejestracji niezależnie od miejsca pobytu dzięki udostępnieniu tej usługi także na urządzenia mobilne. Dzięki temu wzrośnie dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez Partnerów, co pozwoli na optymalizację wykorzystania ich zasobów.

e-Analizy (A2A): e-usługa wewnątrzadministracyjna e-Analizy, umożliwi Departamentowi Zdrowia MSWiA, jako nadzorującego podmioty lecznicze (Partnerów Projektu) dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych o procesach w nich zachodzących, co przyczyni się do podniesienia efektywności tych procesów, w tym również efektywności kosztowej. Zgromadzone dane o procesach leczenia będą udostępnione w formie raportów i analiz zarządzającym podmiotami leczniczymi, jak i nadzorującym je z poziomu MSWiA.

W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono analizę strategiczną i wielokryterialną wariantów, która umożliwiła porównanie i ocenę możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych. W ich wyniku dokonano wyboru wariantu najbardziej optymalnego tj. wariantu rozproszonego z warstwą wspólną, którą stanowi Platforma e-Usług i Systemem Raportowo-Analityczny. Założeniem tego wariantu jest modernizacja (oprogramowanie i sprzęt) Dziedzinowych Systemów Informatycznych, w przypadku 16 Szpitali MSWiA, która umożliwi:

 • realizację e-Usług: udostępnianie i wymianę dokumentów wskazanych w art. 13a ustawy o SIOZ,
 • wdrożenie e-Usługi publicznej e-EDM, z której korzystać będą interesariusze Projektu, głównie usługobiorcy (pacjenci).
 • udostępnienie danych służących do dostarczenia informacji zarządczej w ramach usługi e-Analiz.

W ramach Projektu zostanie przygotowanych (wytworzenie/modernizacja) 18 produktów projektu:

 1. Zmodernizowane Dziedzinowe Systemy Informatyczne 16 Szpitali MSWiA – głównie w zakresie części medycznej, w tym o niezbędną infrastrukturę IT do poziomu funkcjonalnego, umożliwiającego bezpieczne świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu;
 2. System Raportowo-Analityczny gromadzący i przetwarzający dane uzyskane z Dziedzinowych Systemów Informatycznych Partnerów (głównie w zakresie części medycznej) dla potrzeb e-Analiz oraz zbierający dane z ankiet pacjentów;
 3. Platforma e-Usług udostępniająca e-usługi (e-EDM, e-Rejestracja, e-Analizy) dla użytkowników Projektu.

Planowane e-usługi:

 • e-EDM (A2C/A2B – usługa publiczna)
 • e-Rejestracja (A2C – usługa publiczna)
 • e-Analizy (A2A – usługa wewnątrzadministracyjna)

 

Produkty projektu:

 • Platforma e-Usług
 • System Raportowo-Analityczny
 • Zmodernizowane Dziedzinowe systemy informatyczne 16 szpitali – Partnerów Projektu

 

KORZYŚCI:

 • znacząca oszczędność czasu oraz nieograniczony dostęp do informacji medycznej poprzez Internet
 • możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez Internetowe Konto Pacjenta, brak konieczności gromadzenia i posiadania ze sobą papierowej historii choroby
 • wiarygodna informacja dla personelu medycznego na temat historii choroby pacjenta
 • oszczędność czasu na wydruki i podpisywanie ręczne dokumentów
 • oszczędność czasu pracy personelu medycznego związana z brakiem czynności przygotowania dokumentów do archiwizacji oraz obsługi w archiwum
 • brak kosztów wynajmu lub organizacji powierzchni magazynowej, która dla dokumentacji medycznej podlega szczególnym regulacjom.

Grupa docelowa

 • obywatele – pacjenci zarówno szpitali jak i przychodni, jak i ich prawni opiekunowie.
 • lekarze, którym pacjenci przekazali prawo dostępu do swojej EDM, w tym lekarze przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą np. w zakresie POZ lub AOS.
 • lekarze, którzy nie mają statusu przedsiębiorców, którym pacjenci nadali odpowiednie uprawnienia dostępu do swojej EDM.
 • personel medyczny i pomocniczy szpitali/przychodni.
 • osoby zarządzające szpitalami/przychodniami.
 • osoby nadzorujące podmioty lecznicze z ramienia MSWiA.

LIDER PROJEKTU:

 • Państwowy Instytut Medyczny MSWiA

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
 • SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
 • SP ZOZ MSWiA w Lublinie
 • SP ZOZ MSWiA w Olsztynie
 • SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
 • SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
 • SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze
 • SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
 • SP ZOZ MSWiA w Kielcach
 • SP ZOZ MSWiA w Katowicach
 • SP ZOZ MSWiA w Opolu
 • SP ZOZ MSWiA w Bydgoszczy
 • SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
 • SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach
 • SP ZOZ MSWiA w Górznie
 • SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:

 • Wykonana analiza przedwdrożeniowa projektu dla wszystkich Partnerów.
 • Przygotowane opisy przedmiotów zamówienia na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania.
 • Wykonany zakup stacji roboczych na potrzeby systemów dziedzinowych Partnerów projektu-1124 szt.

Kalendarium

DataOpisZdjęcie
15/03/2023Podpisanie umowy na rozbudowę istniejącego systemu HIS o dodatkowe moduły oraz dostawa i wdrożenie e-usług 
30/12/2022Dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych i licencji zakupionych w ramach projektu. 
23/12/2020Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.