Przejdź do treści strony

DOFINASOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA I PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

DOFINASOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA I PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH


Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego


Informacje o dofinansowaniu:
Dotacja celowa Skarbu Państwa

Projekt:
Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie w procesie komunikacji między pacjentami, placówką opieki zdrowotnej i personelem medycznym. Dzięki inwestycji zwiększy się dostępność usług publicznych świadczonych on-line, zostanie ułatwiona komunikacja na linii pacjent-personel medyczny, zwiększy się liczba osób korzystających z usług on-line.

Uruchomienie usług elektronicznych tj. audiotransfer, videowymiana i teledokumentacja umożliwi kontaktowanie się pacjenta z personelem medycznym poprzez narzędzia ICT, bez konieczności osobistego stawienia się w placówce. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, po zabiegach chirurgicznych czy w izolacji. Usługi te będą miały istotny wpływ na poprawę dostępności do świadczeń medycznych i skuteczności leczenia, bowiem stan pacjenta będzie mógł być kontrolowany z większą częstotliwością na bazie przesyłanej dokumentacji medycznej oraz plików audio i wideo .


Zakup sprzętu i aparatury medycznej


Informacje o dofinansowaniu:
Dotacja celowa Skarbu Państwa

Projekt:
Zakup sprzętu i aparatury medycznej

Opis projektu:
Celem zakupu urządzeń jest poprawa jakości udzielanych świadczeń, zwiększenie niezawodności i zaawansowania technologicznego użytkowanego sprzętu medycznego.

Ponadto zakup sprzętu wynika z konieczności zapewnienia szybkiej diagnostyki i leczenia pacjentów, którzy po okresie obniżonej aktywności spowodowanej pandemią, zgłaszają się w coraz bardziej zaawansowanych stadiach choroby.

Doposażenie oddziałów szpitala w sprzęt umożliwi szybkie wykrywanie nowotworów oraz przeprowadzanie specjalistycznych zabiegów.


Dostosowanie obiektów SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie do obowiązujących przepisów ppoż.


Informacje o dofinansowaniu:
Dotacja celowa Skarbu Państwa

Projekt:
Dostosowanie obiektów SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie do obowiązujących przepisów ppoż.

Opis projektu:

Projekt dotyczy dostosowania obiektów szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, pracowników oraz mienia szpitala.
Inwestycja wpłynie na poprawę komfortu pacjentów i ich rodzin. Budynki, w których będą przebywać pacjenci będą dostosowane do aktualnych wymagań przeciwpożarowych. Obiekty zostaną wyposażone w infrastrukturę poprawiającą bezpieczną ewakuację ludzi podczas pożaru zwłaszcza osób z ograniczoną zdolnością ruchową.

Planowany zakres prac do wykonania:

  • wydzielenie stref przeciwpożarowych w budynkach szpitala,
  • rozbudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • rozbudowa instalacji alarmowej ppoż,
  • zwiększenie ilości hydrantów,
  • zastosowanie przeciwpożarowych włączników prądu w budynkach szpitala,
  • wyposażenie klatek schodowych w systemy oddymiania.

Modernizacja pomieszczeń KSOR


Informacje o dofinansowaniu:
Dotacja celowa Skarbu Państwa

Projekt:
Modernizacja pomieszczeń KSOR

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów w stanie zagrożenia epidemicznego, poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego w SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie.
Realizacja inwestycji stanowi ważny element umożliwiający kompleksową realizację świadczeń medycznych zgodnie z aktualnymi wymaganiami i standardami.
Inwestycja obejmuje również dostosowanie pomieszczeń do przyjmowania pacjentów podejrzanych lub zakażonych SARS-CoV-2.
Pomieszczenia będące przedmiotem inwestycji umożliwiają zniesienie ograniczeń architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
W ramach inwestycji planuje się:

  • przeprojektowanie sal i ciągów komunikacyjnych,
  • dostosowanie pomieszczeń izolacyjnych do aktualnych wymagań,
  • dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych.

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Szybkiej Terapii Onkologicznej


Informacje o dofinansowaniu:
Dotacja celowa Skarbu Państwa

Projekt :
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Szybkiej Terapii
Onkologicznej

Opis projektu:

Celem inwestycji jest utworzenie Centrum Szybkiej Terapii Onkologicznej. Zadanie obejmuje przebudowę części istniejących pomieszczeń parteru budynku „A”. W ramach inwestycji powstanie profesjonalnie wyposażona sala konsylium lekarskiego, pokój badań, poczekalnia oraz punkt obsługi pacjenta.
Inwestycja wpłynie bezpośrednio na jakość leczenia, właściwe zdiagnozowanie oraz skrócenie ścieżki terapeutycznej. Priorytetem utworzenia Centrum jest poprawa komfortu pacjentów onkologicznych w trakcie leczenia oraz poszanowanie prawa do intymności.
Inwestycją objęte będą prace budowlane, instalacyjne oraz wyposażenie.


Utworzenie izolatoriów i sal intensywnego nadzoru w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Klinice Onkologii i Immunoonkologii


Informacje o dofinansowaniu:
Dotacja celowa Skarbu Państwa

Projekt:
Utworzenie izolatoriów i sal intensywnego nadzoru w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Klinice Onkologii i Immunoonkologii

Opis projektu:

Zakresem inwestycji objęta jest przebudowa części istniejących oddziałów: Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz Kliniki Onkologii i Immunoonkologii. W wyniku przebudowy powstaną na poszczególnych oddziałach nowoczesne sale intensywnego nadzoru umożliwiające leczenie pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Utworzone izolatory zapewnią możliwość izolowania pacjentów w stanie zakażenia oraz w okresie pandemii, zapewniając maksimum bezpieczeństwa pozostałym pacjentom oddziału oraz personelowi.  


Dostosowanie wyłączonych z użytku pomieszczeń II piętra bryły B oddziału na potrzeby Kliniki Radioterapii


Informacje o dofinansowaniu:
Dotacja celowa Skarbu Państwa

Projekt:
Dostosowanie wyłączonych z użytku pomieszczeń II piętra bryły B oddziału na potrzeby Kliniki Radioterapii

Opis projektu:

Celem inwestycji jest dostosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb Kliniki Radioterapii.
Zakres prac obejmować będzie m.in. likwidację barier architektonicznych w łazienkach w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych, utworzenie izolatki oraz pomieszczeń pomocniczych.
Inwestycją objęte będą prace budowlane, instalacyjne oraz wyposażenie.


Utworzenie Pracowni Endoskopowej


informacje o dofinansowaniu:
Dotacja celowa Skarbu Państwa

Projekt:
Utworzenie Pracowni Endoskopowej

wartość dofinansowania:
2 555 989,83 zł

całkowity koszt inwestycji:
2 649 932,15

Opis projektu:

Celem inwestycji jest utworzenie Pracowni Endoskopowej w nowej lokalizacji w budynku „G” SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Inwestycja ta umożliwiła rozdzielenie pomieszczeń diagnostycznych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, stworzenie stanowiska myjni endoskopów, pokoju wypoczynkowego dla pacjentów po wykonanych badaniach.
Projekt kierowany jest do pacjentów SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie.


Zakup Tomografu komputerowego


Informacje o dofinansowaniu
Dotacja celowa Skarbu Państwa

Projekt
Zakup Tomografu komputerowego

Wartość dofinansowania:
3 068 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji:
3 099 350,23 zł

Opis projektu:

Zakup Tomografu komputerowego CT wraz z wyposażeniem przeznaczony jest do celów planowania radioterapii realizowanej w Zakładzie Radioterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
Zakupiony sprzęt medyczny w ramach inwestycji poprawi jakość i wpłynie na kompleksową i interdyscyplinarną opiekę pacjentów onkologicznych. Tomograf komputerowy jest niezbędny do wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych przeznaczonych dla pacjentów onkologicznych.

Nowy tomograf


Zakup ambulansu z wyposażeniem


Informacje o dofinansowaniu
Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia

Fundusz
„Fundusz przeciwdziałania „COVID-19”

Projekt;
Zakup ambulansu z wyposażeniem

wartość dofinansowania:
600 000,00 zł

całkowity koszt inwestycji:
650 000,00 zł

Opis projektu:

Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia zakupu ambulansu w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego.
Ambulans ratunkowy typu C wyposażony w nowoczesne urządzenia m.in. w: system kompresji klatki piersiowej, defibrylator, nosze, deskę ortopedyczną, krzesło transportowe.
Ambulans będzie wykorzystywany do przewozu pacjentów COVID-19.


Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter