POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

BIP
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA


Misja:  Szpital przyjazny pacjentom

Wizja: Osiągnięcie doskonałości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nadrzędnym celem naszej polityki jest zapewnienie dobra pacjenta poprzez świadczenie usług medycznych przez wysoko kwalifikowany personel w sposób przyjazny, profesjonalny, zgodnie z osiągnięciami światowymi oraz dostosowywanie tych usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta.
Powyższy nadrzędny cel będzie realizowany poprzez:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa oraz poszanowanie godności pacjenta, wzajemny szacunek i partnerstwo w kontaktach z nim,
 2. wdrażanie nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i p/poż. oraz problematyki korupcji, celem zapewnienia zaufania publicznego, utrzymania i pogłębiania wiodącej pozycji na rynku usług medycznych w regionie,
 3. specjalistyczną usługę medyczną, która zostanie osiągnięta przez wysoko wykwalifikowany personel oraz nowoczesny i bezpieczny sprzęt,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością informacji,
 5. realizowanie zadań dydaktyczno – badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 6. profesjonalną organizację pracy, która umożliwi właściwe zarządzanie Szpitalem na każdym poziomie jego funkcjonowania,
 7. zintegrowany system kontroli zarządczej, obejmujący działania zapewniające osiąganie celów i realizację zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
 8. monitorowanie wszystkich procesów pod kątem ryzyka wystąpienia w nich zagrożeń korupcyjnych i podejmowanie, w przypadku wystąpienia ryzyka, skutecznych środków zaradczych,
 9. prowadzenie i doskonalenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i p/poż. oraz przyjętą strategią państwa w zwalczaniu korupcji,
 10. ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem,
 11. racjonalne zużycie materiałów i obniżenie ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczenie stosowania lub eliminację szkodliwych substancji,
 12. prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań etycznych,
 13. promocję zdrowia oraz szerzenie wiedzy o zdrowiu w ramach szeroko pojętej działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
 14. zminimalizowanie poziomu ryzyka wystąpienia zagrożeń na stanowiskach pracy,
 15. zapobieganie wypadkom przy pracy, urazom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Jako Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie deklaruję pełną odpowiedzialność za realizację przyjętej polityki, która jest zgodna z założeniami Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2008, ISO 27001:2005, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007, Systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, standardami akredytacyjnymi oraz wszystkimi normami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.
W imieniu własnym i wszystkich pracowników deklaruję stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i p/poż. oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, zgodnie z przyjętymi wymaganiami.

Olsztyn, 23 września 2014 r.