Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

LEGISLACJA


Podstawy prawne rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce
Obowiązek zgłaszania zachorowania na nowotwór złośliwy w oparciu o kartę zgłoszenia nowotworu MZ/N-1a wynika z odpowiednich aktów prawnych. Zasady gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych przez rejestry nowotworów w Polsce są określone w następujących ustawach i rozporządzeniach:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów
  2. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia
  3. Ustawa o statystyce publicznej
  4. Rozporządzenie w sprawie badań statystyki publicznej
  5. Ustawa o ochronie danych osobowych
  6. Formularz Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

Podstawowym dokumentem, którego treść określa zakres danych gromadzonych przez każdy wojewódzki rejestr nowotworów, jak również prowadzonej i aktualizowanej bazy danych, jest karta zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a, ujęta w programie badań statystycznych statystyki publicznej, czyli wykazie ustalającym zakres tematyczny, przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych i związane z nimi obowiązki, uchwalonym przez Radę Ministrów.

W związku z faktem, że karta zgłoszenia nowotworu złośliwego MZN/1-a zawiera dokładne dane osobowe, które w połączeniu z danymi medycznymi stanowią dane o szczególnie „wrażliwym” charakterze, działalność rejestrów nowotworów podlega również przepisom Ustawy o ochronie danych osobowych, określającej zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Jest ona stosowana w jednostkach organizacyjnych, które przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zawodową lub dla realizacji celów statutowych, w systemach informatycznych, w kartotekach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych.

Zgodnie z art. 5 (rozdz. 1) Ustawy o ochronie danych osobowych: „Jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tych ustaw” w rejestrach nowotworów zastosowanie znajdują również przepisy Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Zgodnie z ww. aktami prawnymi, regulującymi działalność rejestrów nowotworów, a także z uwagi na charakter gromadzonych danych personel rejestrów jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy statystycznej i medycznej oraz ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych i medycznych.