Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o realizowanych projektach dofinansowanych z funduszy unijnych
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do strony konferencji Zakarzenia chirurgiczne
Link do informacji o zespole wokalnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

SZPITAL PRZYJAZNY PACJENTOM


Dlatego chcemy nie tylko służyć profesjonalną pomocą, ale i towarzyszyć w walce z cierpieniem, pomóc podtrzymać nadzieję i uczestniczyć w radości powrotu do zdrowia.

Misję tą spełniamy poprzez:

 • profilaktykę i promocję zdrowia
 • diagnostykę
 • leczenie
 • rehabilitację

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nadrzędnym celem naszej polityki jest zapewnienie dobra pacjenta poprzez świadczenie usług medycznych przez wysoko kwalifikowany personel w sposób przyjazny, profesjonalny, zgodnie z osiągnięciami światowymi oraz dostosowywanie tych usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta.
Powyższy nadrzędny cel będzie realizowany poprzez:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa oraz poszanowanie godności pacjenta, wzajemny szacunek i partnerstwo w kontaktach z nim,
 2. wdrażanie nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i p/poż. oraz problematyki korupcji, celem zapewnienia zaufania publicznego, utrzymania i pogłębiania wiodącej pozycji na rynku usług medycznych w regionie,
 3. specjalistyczną usługę medyczną, która zostanie osiągnięta przez wysoko wykwalifikowany personel oraz nowoczesny i bezpieczny sprzęt,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością informacji,
 5. realizowanie zadań dydaktyczno – badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 6. profesjonalną organizację pracy, która umożliwi właściwe zarządzanie Szpitalem na każdym poziomie jego funkcjonowania,
 7. zintegrowany system kontroli zarządczej, obejmujący działania zapewniające osiąganie celów i realizację zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
 8. monitorowanie wszystkich procesów pod kątem ryzyka wystąpienia w nich zagrożeń korupcyjnych i podejmowanie, w przypadku wystąpienia ryzyka, skutecznych środków zaradczych,
 9. prowadzenie i doskonalenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i p/poż. oraz przyjętą strategią państwa w zwalczaniu korupcji,
 10. ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem,
 11. racjonalne zużycie materiałów i obniżenie ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczenie stosowania lub eliminację szkodliwych substancji,
 12. prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań etycznych,
 13. promocję zdrowia oraz szerzenie wiedzy o zdrowiu w ramach szeroko pojętej działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
 14. zminimalizowanie poziomu ryzyka wystąpienia zagrożeń na stanowiskach pracy,
 15. zapobieganie wypadkom przy pracy, urazom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Jako Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie deklaruję pełną odpowiedzialność za realizację przyjętej polityki, która jest zgodna z założeniami Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2008, ISO 27001:2005, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007, Systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, standardami akredytacyjnymi oraz wszystkimi normami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.
W imieniu własnym i wszystkich pracowników deklaruję stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i p/poż. oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, zgodnie z przyjętymi wymaganiami.

Olsztyn, 23 września 2014 r.