Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

PEŁNOMOCNIK DS. WETERANÓW


mgr Magdalena Radłowska

Telefon: (89) 539 – 80 – 50

Sekretariat tel.: (89) 539 – 80 – 15

Sekretariat fax.: (89) 539 – 80 – 20

Kontakt e-mail: przelozona.pielegniarek@poliklinika.net

Pomoc dla weteranów

Poniższa informacja dotyczy pomocy w zakresie świadczeń medycznych, udzielanej weteranom–funkcjonariuszom oraz weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom, którzy otrzymali odpowiednio status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa na podstawie przepisów art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, Poz. 1203).

Ilekroć w tekście mowa o:

 • funkcjonariuszu – należy przez to rozumieć funkcjonariusza i zwolnionego ze służby funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażaka i zwolnionego ze służby strażaka Państwowej Straży Pożarnej;
 • najbliższym członku rodziny – należy przez to rozumieć małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z weteranem lub weteranem poszkodowanym.

Kontakt w sprawach związanych z: 

 • zagadnieniami uprawnień z zakresu ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, przysługujących weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom oraz weteranom–funkcjonariuszom zajmuje się Departament Zdrowia MSWiA – Wydział Polityki Zdrowotnej:

Jadwiga Karczewska, tel. 22 508 18 66, e-mail: jadwiga.karczewska@mswia.gov.pl

Teresa Sulik, tel. 22 508 18 93, e-mail:  teresa.sulik@mswia.gov.pl

 • PRZYZNANIEM STATUSU weterana–funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego–funkcjonariusza zajmuje sięBiuro Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA – Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych:

Anna Pietrzyk, tel. 22 601 71 00, e-mail: anna.pietrzyk@mswia.gov.pl

Gabriel Brańka, tel. 22 601 71 00, e-mail: gabriel.branka@mswia.gov.pl

Więcej informacji

 • otrzymaniem LEGITYMACJI weterana–funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego–funkcjonariusza, otrzymaniem DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla weterana poszkodowanego–funkcjonariusza – Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA – Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych:

Barbara Kremer, tel. 22 601 71 00, e-mail: barbara.kremer@mswia.gov.pl

Gabriel Brańka, tel. 22 601 71 00, e-mail: gabriel.branka@mswia.gov.pl

Więcej informacji

 

Akty prawne

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 ze zm.) – w dalszej części tekstu zwana Ustawą

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi- funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu- funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. poz. 375)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym- funkcjonariuszom (Dz. U. z 2013 r. poz. 1564)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym- funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 500)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym- funkcjonariuszom (Dz. U. poz. 602)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym- funkcjonariuszom (Dz. U. poz. 373)

 

Kto może ubiegać się o status weterana i weterana poszkodowanego

Ustawa obejmuje m.in. osoby pełniące służbę lub pracujące w PolicjiStraży GranicznejBiurze Ochrony Rządu iPaństwowej Straży Pożarnej, które brały udział w działaniach poza granicami państwa przez okres nie krótszy niż 60 dni. W przypadku PSP okres ten dotyczy łącznego pobytu grupy ratowniczej.

Status weterana może być przyznany osobom, które brały udział nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngencie policyjnym, kontyngencie Straży Granicznej, w zadaniach ochronnych BOR lub zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Status weterana może zostać przyznany także osobom, które brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni. Status weterana poszkodowanego może zostać przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa wskutek wypadku lub choroby doznała uszczerbku na zdrowiu.

Więcej informacji

 

Uprawnienia weteranów i weteranów poszkodowanych

Ustawa przyznaje weteranom m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną. Więcej informacji

Wspomniany akt prawny daje szereg uprawnień obu grupom weteranów. Uprawnienia te obejmują m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych i realizowanie różnych form pomocy psychologicznej (rozdział 3 ustawy – Świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna, art. 2225).

Uprawnienia weteranów poszkodowanych–funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych

 • otrzymywanie świadczeń zdrowotnych niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA, Więcej informacji
 • dofinansowanie kosztów wyrobów medycznych kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych, o ile potrzeba otrzymania takiego wyrobu wiąże się z leczeniem urazów i chorób nabytych poza granicami państwa – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA, Więcej informacji
 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi poszkodowanemu, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA,
 • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo–leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana,

Dokument potwierdzający prawo do korzystania z ww. uprawnień jest wydawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych po uzyskaniu statusu weterana poszkodowanegofunkcjonariusza. Dokument nosi nazwę „Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu–funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”. W przypadku pomocy psychologicznej dokumentem uprawniającym do uzyskania tego rodzaju świadczenia jest również legitymacja weterana poszkodowanegofunkcjonariusza, wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Więcej informacji

Uprawnienia weteranów–funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych

 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi–funkcjonariuszowi, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA
 • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo–leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana.

Dokumentem uprawniającym do uzyskania ww. świadczeń jest legitymacja weterana–funkcjonariusza wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Więcej informacji

Pomoc psychologiczna, najbliższemu członkowi rodziny weterana poszkodowanego–funkcjonariusza oraz weterana–funkcjonariusza, udzielana jest w oparciu o pisemne oświadczenie weterana poszkodowanego–funkcjonariusza oraz weterana–funkcjonariusza, zawierające numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Pełnomocnicy dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA ds. weteranów

W każdym SP ZOZ MSWiA została wyznaczona osoba do kontaktów z weteranami–funkcjonariuszami i weteranami poszkodowanymi–funkcjonariuszami.

 (źródło: www.zoz.mswia.gov.pl)