Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM

Dalsza kontynuacja informatyzacji Szpitala


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

EFRR

W dniu 28-03-2019 r. Dyrektor SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie, Krystyna Futyma, podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim o dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – etap II”.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Przedmiotem projektu jest wdrożenie elektronicznych usług publicznych: e-rejestracja, e-wywiad oraz e-kontrahent jak i modułów mających na celu usprawnienie wewnętrznej organizacji pracy placówki (usług wewnątrzadministracyjnych). Posiadana infrastruktura umożliwi wdrożenie e-usług publicznych, które udostępniane będą na zewnątrz jednostki (pacjenci, podmioty współpracujące) oraz w obrębie jednostki (personel szpitala). Wdrożony system elektronicznych usług publicznych umożliwi elektroniczną realizację usług polegających na dostarczaniu różnym grupom interesariuszy informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów jej wyszukiwania oraz zdalnych kontaktów pomiędzy Szpitalem, a pacjentami i innymi podmiotami medycznymi, kontrahentami jednostki. Dostęp do e-usług możliwy będzie dla wszystkich pacjentów korzystających z usług jednostki, zewnętrznych placówek medycznych i innych podmiotów współpracujących ze Szpitalem. Zakres projektu dobrany został w taki sposób aby przy ograniczonej ilości środków, jaką dysponuje Wnioskodawca osiągnąć najbardziej optymalne i efektywne rozwiązanie, dzięki któremu spełnione zostaną cele i założenia projektu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie liczby i jakości usług publicznych udostępnianych w formie elektronicznej w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Projekt bezpośrednio wpisuje się w realizację założeń SzOOP RPO WiM 2014-2020:

 1. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne – nastąpi poprzez udostępnienie e-usług;
 2. Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej – projekt dostarcza 3 usługi dla pacjentów, które pozwolą na zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez optymalizację procesów po stronie Szpitala. Dostępność usług zgodnych z WCAG 2.0 przyczyni się również do zwiększenia dostępności tych świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i zmniejszenia ich wykluczenia;
 3. Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: umożliwiających przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania technologiczne zapewnią również interoperacyjności z platformą krajową.

Projekt kierowany jest przede wszystkim do następujących grup docelowych:

 • mieszkańców województwa Warmińsko-Mazurskiego jak również innych województw, którzy kierowani są do placówki na leczenie –pacjenci Szpitala, ich rodziny, opiekunowie prawni;
 • pracowników szpitala;
 • pozostałych podmiotów (lekarzy specjalistów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, przedstawicieli ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, kontrahentów) sprawujących szeroko pojętą opiekę zdrowotną nad pacjentami leczonymi w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

 • Wartość ogółem: 1 567 051.00
 • Wydatki kwalifikowalne: 1 567 051.00
 • Wnioskowane dofinansowanie: 1 331 993.35

Okres realizacji projektu:

 • Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-06-14
 • Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2019-06-14
 • Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2021-06-15

Strona informacyjna projektu >>

EFRR